Rapport från årsmötet år 2002

Årsmötet ägde rum 27 februari i Eriksbergs festvåning. Ett drygt 90-tal medlemmar, varav flera nya, hade slutit upp till sedvanliga årsmötesförhandlingar och efterföljande middag och samkväm.

Styrelsen redovisade att verksamheten under året hade gett ett underskott på 18712 kr. Främst beror detta på ökad skatt p g a realisationsvinster och utbetalning av stipendium (engångskostnad). Men även omkostnaderna har blivit något större. Underskottet täcks genom viss  försäljning av aktier, vilket är helt i linje med vad medlemmarna har uttalat vid tidigare årsmöte. Gillets ekonomiska ställning är dock fortsatt mycket stark. Deklarationsvärdet av Gillets aktieinnehav var den 31 december ca 1,5 Mkr.

Förvaltnings- och revisionsberättelserna för år 2001 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Förvaltningsberättelsen kan du ta del av här.

När det gäller ekonomin för 2002 föreslog styrelsen att inriktningen skulle vara densamma som hittills, dvs att en del av kostnaderna får täckas genom ianspråktagande av en del av kapitalet. P g a ökad skattebelastning kommer dock underskottet att öka något jämfört med år 2001. Detta föranledde en livlig diskussion om storleken på medlemsavgiften för 2003. Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag och medlemsavgiften ska fortsatt vara 100 kr.

Till ny ordförande valdes Karl-Erik Eriksson, medlem sedan 1959 och genuin bohusläning som har sina rötter på Malmön. Karl-Erik lovade att fullfölja sina företrädares inriktning av verksamheten - att bevara Gillets traditioner och den trevliga samvaron.

Till övriga funktionärsuppgifter omvaldes  Govert Ålund, v ordf, Kerstin Holmius, sekr, Sven Gullman, klubbmästare och Hans Thormar, skattmästare.

Till styrelseledamöter omvaldes Jan Beckeman, Gunilla Ekstedt, Birgitta Lisspers och Stig Ställvik samt nyvaldes Birgitta Hamdahl, Thomas Lagerman och Margareta Sjödin.

Till ersättare för styrelseledamöterna omvaldes Lars-Erik Cedermalm, Ingrid Lundbäck, Astor Olsson och Kjell Zander samt nyvaldes Ingemar Sjöberg, Bo Schumacher och Brita Kihlborg.

Till revisorer omvaldes Sture Agnér och Bo Andréason med Gerth Ström och Carina Wallmark som ersättare.

I valberedningen ingår Gunilla Aronsson, sammankallande, Lennart Grundborn och Ingrid Hasselrot. 

Årsmötesprotokollet kan du ta del av här.

Efter årsmötet intog medlemmar och medföljande en god middag med bl a kalvfilet på menyn.

Vid kaffet kåserade vår nye ordförande Karl-Erik Eriksson om Malmön och dess historia. Anförandet, som illustrerades med foton blev mycket uppskattat.

___________________________
Senast ändrad: 3 mars 2002