Förvaltningsberättelse för år 2001

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden i Cibol Konsult AB:s lokaler, Regeringsgatan 111, nämligen den 16 januari och den 11 september. Dessutom har ett flertal telefonsamtal växlats mellan styrelsemedlemmarna.

Årsmötet hölls den 12 februari i Restaurang Eriksbergs lokaler, Eriksbergsgatan 17, varvid 84 personer deltog. Liksom vid årsmötet föregående år underhöll vid kaffet gillesmedlemmen Staffan Svenungsgård genom att till eget gitarrackompanjemang sjunga visor, bl av Evert Taube.

Under våren utlyste Gillet ett stipendium på 15.000 kr att sökas av doktorand vid Göteborgs universitet med särskild forskningsinriktning på Bohuslän. Bland sex sökande tilldelades stipendiat Jens Sandahl, doktorand vid ekonomiskhistoriska institutionen,  för hans avhandlingsämne "Den bohuslänska konservindustrin under perioden 1850 - 2000".

Vårmötet hölls den 20 april på Restaurang på Eriksberg med deltagande av 92 personer. Före en mycket god middag höll klubbmästaren ett illustrerat föredrag om kyrkorummets symbolspråk under rubriken "Varför går en brud in i kyrkan på vänster sida?". Till kaffet berättade gillesmedlemmen Eva Agner om sina bohuslänska rötter.

Höstmötet ägde rum den 15 oktober och hölls också i Restaurang Eriksbergs lokaler, varvid 110 personer deltog. Sammankomsten inleddes med att gillesstipendiaten Jens Sandahl berättade om "Trangrumsstriden - striden om trankokeriernas avfall l 1780-talets Bohuslän".

Under året har Bengt Hamdahl, Gillets ordförande, och Leif Possenius avlidit.

Trettiotre nya medlemmar har valts in under året. Fem medlemmar har begärt sitt utträde på grund av åldersskäl eller flyttning. Antalet medlemmar i Gillet var vid årets början 224 och vid årets slut 250.

Styrelsen har bestått av:
       
 

Funktionärer:

Govert Ålund tf ordförande

 

 

(vakant) vice ordförande

 

 

Kerstin Holmius sekreterare

 

 

Sven Gullman klubbmästare

 

 

Hans Thormar skattmästare

 

 

 

 

 

Styrelse- Jan Beckeman

 

 

ledamöter:

Gunilla Ekstedt

 

 

 

Brita Kihlborg

 

 

 

Birgitta Lisspers

 

 

 

Bo Schumacher

 

 

 

Ingemar Sjöberg

 

 

 

Stig Ställvik

 

 

 

 

 

 

Styrelse- Lars-Erik Cedermalm

 

 

suppleanter: 

Thomas Lagerman

 

 

 

Ingrid Lundbäck

 

 

Magnus Niklasson

 

 

 

Astor Olsson

 

 

 

Margareta Sjödin

 

 

 

Kjell Zander

 

Revisorer:
   
Ordinarie: Sture Agnér

 

 

Bo Andreasson

 

 

 

Suppleanter:

Gerth Ström

 

 

Carina Wallmark

 
Valberedning: Gunilla Aronsson sammankallande 
Lennart Grundborn

 

 

Ingrid Hasselrot

 

 

Årsavgiften har uppgått till 100 kronor.

Beträffande Gillets ekonomiska ställning hänvisas till skattmästarens resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse.

Stockholm den 17 januari 2002

För Styrelsen

Govert Ålund             Kerstin Holmius

Tf ordförande            Sekreterare