Protokoll

fört vid ordinarie årsmöte i Bohusläns Gille i Stockholm torsdagen den 23 februari 2006 i Restaurant Eriksberg, Eriksbergsgatan 17 A, Stockholm.

1. Gillets ordförande hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Karl-Erik Eriksson och Kjell Zander valdes till ordförande respektive sekreterare för årsmötesförhandlingarna.

3. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gerd Cavalli-Björkman och Georg Rudnell.

4. Närvarande medlemmar förklarade sig behörigen kallade till årsmötet.

5. Styrelsens förvaltningsberättelse för år 2005 hade skickats ut tillsammans med kallelsen och godkändes utan anmärkningar av mötet. Skattmästaren föredrog årsredovisningen enligt bilaga, sidan 1, med kommentarerna att av räntor och utdelningar om 97 056 kr utgjordes 32 000 kr av en engångsutbetalning från Atlas Copco, och att börsportföljens värde den 22 februari 2006 var ca 2,9 miljoner kr, vilket är mycket över det bokförda värdet.
Mötet godkände även årsredovisningen.

6. Gillets revisor Sture Agnér avgav en ren revisionsberättelse samt förordade ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna verksamhetsåret. Revisor framförde också medlemmarnas stora uppskattning av den välskötta ekonomin och den goda kapitalförvaltningen.

7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

8. Inkomst- och utgiftsstat för år 2006 föreslogs av skattmästaren enligt bilaga, sidan 2. Ordföranden betonade vikten av Gillets goda ekonomi när vi nu förbereder högtidlighållandet av vårt 100-årsjubileum år 2007. Ordföranden och skattmästaren fick föreningens fullmakt att kortsiktigt placera erforderliga likvida medel.

9. Beslöts att till funktionärer välja:

Karl-Erik Eriksson ordförande omval
Govert Ålund vice ordförande omval
Gustaf Holmius sekreterare nyval
Hans Thormar skattmästare omval
Sven H. Gullman klubbmästare omval

10. Beslöts att till övriga styrelseledamöter välja:

Carina Wallmark nyval för 2006-2007
Ingemar Sjöberg nyval för 2006-2007

Tidigare valda för 2006:
Lars-Erik Cedermalm
Inga-Lill Mattsson
Astor Olsson
Kjell Zander

11. Beslöts att till styrelsesuppleanter välja:

Mona Lansfjord nyval för 2006-2007
Bengt Holtzberg nyval för 2006-2007

Tidigare valda för 2006:
Jan Beckeman
Gunilla Ekstedt
Birgitta Lisspers
Rolf Olsson

12. Beslöts att till revisorer för 2006 omvälja Sture Agnér och Bo Andreason.

13. Beslöts att till revisorssuppleanter för 2006 välja:

Per Bollmark nyval
Sven Laurell omval

14. Beslöts att till valberedning för år 2006 välja:

Lennart Grundborn, sammankallande omval som sammankallande
Gunilla Aronsson omval
Ingrid Hasselrot omval

15. Beslöts att medlemsavgiften för år 2007 skall vara oförändrad, 100 kr.

16. Det förelåg inga andra i kallelsen upptagna ärenden men ordföranden meddelade att Gillet fått en inbjudan till Dalslands Gilles 90-årsjubileum.

17. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Kjell Zander

Justeras:

 

Karl-Erik Eriksson Gerd Cavalli-Björkman George Rudnell