Återgivande av särtryck ur "Bohuslän En jubileumsskrift" utgiven av Bohusläns Gille Stockholm i samband med 50-årsjubileet 7 mars 1957

 

Om Gillets tillkomst och några glimtar

ur dess historia

Av Birger Strandell

"Landsmän från skilda landskap, bosatta i hufvudstaden, ha sammanslutit sig till gillen för sällskaplig samvaro och för att verka till hembygdens bästa. Samtliga dessa gillen ha visat sig ha en uppgift att fylla och i regeln kunnat fylla den väl.

Bland i Stockholm bosatta bohuslänningar har emellertid hittills en dylik sammanslutning saknats. Vi äro dock, som jag tror, så många män från det gamla Viken, att vi borde kunna fylka oss samman, och vår hembygd har så många, ej blott band, som binda oss tillhopa, utan äfven viktiga frågor, som kräfva enig samverkan från dess söner, att det nu vore på tiden att äfven vi här bildade en fast sluten krets.

Öfvertygad om, att jag, när jag framlägger detta mitt förslag, uttalar en önskan, som lefver hos flere, tillåter jag mig därför till Eder rikta en anmodan att medverka till bildandet i Stockholm af ett

Bohusläns Gille

I förhoppning att ni skall gynnsamt upptaga mitt förslag har jag härmed äran vördsamt inbjuda Eder till en enkel kollation för sakens diskuterande i Oscarsalen å Hotel Rydberg, Torsdagen den 7 mars 1907 kl 7.30 e.m.

Med utmärkt högaktning

A.F. Cavalli-Holmgren"                                        (se faksimil)

     Så ser den tidstypiska kallelsen ut till det sammanträde vid vilket Bohusläns Gille i Stockholm konstituerades. Det kanske bör framhållas, att Hotel Rydberg var beläget i samma byggnad vid Gustav Adolfs torg, där Skandinaviska Banken numera har sitt huvudkontor. Oscarssalen var den vita festsalen en trappa upp åt torget till.

     Här sammanträdde nu på den utsatta tiden följande 25 bohuslänningar, som således kom att bli det nya gillets stiftare. De togos emot och hälsades välkomna av Cavalli-Holmgren (f. i Strömstad), som med sitt stora yviga skägg, som sträckte sig långt ned på bröstet, mest liknade en gammal patriark. Sirligt och något avmätt, som det tillstod en herre på tiden, hälsade han översten Albert Amundsson (f. i Tossene), konstnären Viktor Andrén (Uddevalla), grosshandlaren Axel Robert Bildt (Uddevalla), apotekaren Victor Bruce (Fjällbacka - innehavare av apoteket Stenbocken), kommendörkaptenen Alfred Christensson (Strömstad - inspektör för statens navigationsskolor), generaldirektören Oscar Evers (Göteborg, äg. till Ströms säteri i Bohuslän - chef för K. Domänstyrelsen), byråchefen Alexis Hammarström (Berfendal - sedermera landshövding i Kronobergs län), redaktören Otto Hellkvist (Romelanda - senare sekr. i Svenska journalistföreningen), kyrkoherden E. D. Heüman (Morlanda), redaktören Ernst Hörman (Lysekil), fabriksföreståndaren Peter Ingelson (Strömstad), ingenjören J. A. Johansson (Dragsmark), direktören George Lange (Uddevalla - dir. i Pumpseparator), redaktören Hans Leander (Kville - i Nord. Presscentralen), ingenjören Knut Ljungman (Valla), grosshandlaren Conrad Neiglick (Naverstad - i John Blomberg & Co, AB.), grosshandlaren Olaus Olsson (Valla - kolimportfirman), hovintendenten Knut Radhe (Uddevalla), överingenjören Kurt von Schmalensée (Ytterby), kontorschefen Harald Sylvander (Strömstad - hos Bröderne Ameln), friherren direktör Evald Uggla (Marstrand - dir. i Thule), revisionssekreteraren Hugo Warmark (Långelanda - senare häradshövding i Landskrona), handlanden John Zimmerman (Strömstad), samt revisionssekreteraren Rutger Åberg (Långelanda - senare häradshövding i Hallands läns norra domsaga).

     När alla hade samlats öppnade Cavalli-Holmgren sammanträdet med ett inledningsanförande.

     Han påminde därvid om att det redan den 7 mars 1879 hade bildats en sammanslutning av bohuslänningar i Stockholm, "Förbundet Vikingarna", som dock blev av kort varaktighet. Nu ansågs tiden inne att bilda ett stort och allmänt Bohusläns Gille - Vikinga Gille. Det förelåg speciella anledningar för bohuslänningarna att sluta sig samman och han var övertygad om, "att ej blott tanken på en dylik sammanslutning skall mottagas med välvilja utan att äfven organiserandet af ett bohuslänskt gille här skall gå både fort och lätt." Frågan var bara om syftet skulle vara, att "under den vänskapliga samvarons form närma landsmännen till hvarandra och ge dem tillfälle att samlas till årliga fester, eller om också allvar och arbete på hembygdens bästa i praktisk riktning skall ingå i programmet. Tiden var sådan, "att den mer manar till allvar och arbete än till lek och löjen".

 

[Foto på A. F. Cavalli-Holmgren][Foto på Otto Hellkvist]
A. F. Cavalli-Holmgren             Otto Hellkvist

initiativtagarna till Gillet

     Det var strax efter unionsupplösningen 1905 och inför hotet av en kommande storkonflikt, vars urladdning så småningom kom i form av det första världskriget, så det är lätt att förstå vad talaren hade i tankarna. Han slutade med att förklara mötet öppnat och bad de närvarande utse ordförande och sekreterare för sammanträdet, vartill valdes Oscar Evers resp. Otto Hellkvist.

     Därpå konstituerades gillet. Det blev enhälligt "ja", när det framställdes proposition härom.

     Namnfrågan gav anledning till en del diskussion. Förslagsställaren hade tänkt på både "Bohusläns Gille" och "Vikinga-Gillet", men ansåg att det första namnet möjligen vore det lämpligaste. "Bohus Gille" framfördes såsom kortare, dessutom anfördes, att andra landskapsgillen inte hade uppkallats efter länen. Häremot framhölls, att Bohuslän var landskapets namn och inte länets. Sedan även förslaget "Bohusgillet" lagts fram, beslöts att det nya gillets namn skulle vara "Bohusläns Gille".

     När födslovåndorna, som i det här fallet såsom vi hört voro av det lindrigaste slaget, väl voro lyckligen överståndna, ansåg Cavalli-Holmgren att tidpunkten var inne att överlämna till den nyfödde en första present. Han anhöll därför omedelbart att få meddela sin önskan att till Gillet få överlämna en summa av 5.000 kronor i bankdeposition, varav ränteinkomsten vart femte år skulle utdelas såsom "ett resestipendium till hembygden åt den i Bohuslän födde skriftställare i Stockholm, som under den gångna femårsperioden genom sitt författarskap verkat mest och bäst till Bohusläns utveckling och gagn". Donator utbad sig att "framdeles i gåfvobrevet få förordna närmare bestämmelser".

     Innan mötet avslutades, tillsattes en sexmannakommitté, hrr Cavalli-Holmgren, Hammarström, Hellkvist, Heüman, Leander och Warmark, för att behandla ett förslag till stadgar, som framlagts av Cavalli-Holmgren, och för att också - intill dess att styrelse valts - taga hand om en av Cavalli-Holmgren väckt fråga, om inte Gillet borde taga initiativ till firandet den 26 februari 1908 av 250-årsminnet av Bohusläns införlivande med Sverige.

     Efter sammanträdet inbjöd Cavalli-Holmgren de övriga stiftarna på supé med nachspiel, vilket betecknades såsom synnerligen animerat. Alfred Christenson höjde en skål för inbjudaren, "som haft så mycken möda ospard för Gillets tillkomst", och hovpredikanten Heüman "en varm välgångsskål för hembygden och de kära anförvanterna där hemma". Till slut samlade Alexis Hammarström stiftarna till en lyckoskål för Gillet, "på hvars bestånd och utveckling man kunde ställa stora och berättigade förhoppningar".

     Så gick den första dagen i Gillets historia till ända."

     Såsom vi hört, spelade Cavalli-Holmgren en dominerande roll vid Gillets tillkomst. Han omnämndes också i gamla protokoll såsom initiativtagaren till vårt Gille. Den siste kvarlevande stiftaren Conrad Neiglick, har emellertid redan för många år sedan framhållit, att denna ära istället rätteligen borde tillkomma Otto Hellkvist. Vid en sammankomst för ett par år sedan i "Kirres" vackra hem ute i Djursholm framhöll han samma sak med skärpa, då de äldsta protokollen i Gillet genomgicks och kommenterades. Sedan Otto Hellkvist talat med några bohuslänningar i staden, blev saken känd. Cavalli-Holmgren tog fasta på uppslaget, grep initiativet och skrev sitt upprop, som han lät sända ut. Även i fortsättningen försökte Cavalli-Holmgren spela en framskjuten roll, vilket inte alltid skall ha setts med blida ögon av gillesbröderna. Till slut kom det också till en öppen brytning.

     Också det andra sammanträdet i Gillet måste kommenteras med några ord. Det ägde rum den 25 april 1907 på restaurant Metropol, som på den tiden låg vid Norrmalmstorg i hörnhuset intill Hallwylska palatset.
    Vid detta sammanträde fick Gillet sina stadgar. Kommitterades förslag föredrogs paragraf för paragraf och antogs enhälligt utan diskussion.

     Den första styrelsen tillsattes också vid detta sammanträde. § 7 i protokollet berättar härom följande.

"Företogs val av styrelse, hvilket skedde med acklamation och utsågs därvid enhälligt:
till ordförande - sedan herr Cavalli-Holmgren föreslagits men bestämt avsagt sig förtroendet - generaldirektören Oscar Evers,
till generalskattmästare utsågs herr A.F. Cavalli-Holmgren,
till skattmästare herr Conrad Neiglick,
till sekreterare herr Hugo Warmark,
till klubbmästare
herr Hans Leander, samt
till styrelsens öfriga sju ledamöter herrar Alexis Hammarström, Evald Uggla, Otto Hellkvist, E. D.  Heüman, Viktor Andrén, Kurt von Schmalensee och Alb. Amundson."
Styrelsesuppleanter blevo herrar Rutger Åberg och A. R. Bildt.

     Den allt överskuggande frågan under tiden närmast efter Gillets tillkomst var frågan om ett värdigt firande av 250-årsdagen av Roskilde-freden. Den överlämnades nu till Gillets styrelse att föra vidare. Styrelsen i sin tur gav Cavalli-Holmgren i uppdrag att vidtaga vissa förberedande åtgärder.

     Vid höstsammanträdet den 2 november 1907 kunde han meddela en hel del därom. Han hade till Stockholms stadsfullmäktiges ordförande avlämnat en till fullmäktiges beredningsutskott ställd skrivelse i frågan, undertecknad av styrelsens samtliga ordinarie medlemmar. Det framhölls i denna skrivelse, att Bohusläns Gille ansett sig böra söka verka för ett mera allmänt firande av detta minne. " Med anledning häraf och då det torde kunna ifrågasättas, huruvida icke hufvudstadens kommun borde vara intresserad af att på ett eller annat sätt medverka vid högtidlighållandet af det stundande kvartstusenårsjubiléet, hafva undertecknade, som icke ansett det tillkoma oss att opåmint framkomma med något förslag i frågan, härmed velat fästa utskottets uppmärksamhet på saken för den åtgärd, hvartill omständigheterna må anses föranleda." Han hade vidare fört underhandlingar med Nordiska Museets styresman rörande en fosterländsk fest jubileumsdagen å Skansen och utverkat bifall härtill. Han hade också gjort ett utkast till en påtänkt festskrift och slutligen vidtalat lämpliga talare

     För festligheternas anordnande tillsattes senare en kommitté, som förutom Gillets representanter Cavalli-Holmgren, Hammarström och Warmark, bestod av utsedda representanter för Blekinge Gille, Hallands Gille och Skånska Klubben, varmed delegerade för Karl X Gustafs-föreningen, Kvinnoföreningens för fosterlandets försvar och Allmänna försvarsföreningen fått förena sig. Det var således en ganska stor kommitté. Men så blev det också en fest av stora mått!

     Festdagen den 26 februari 1908 inleddes med klockringning i alla stadens kyrkor klockan halv åtta.

     Senare på morgonen hölls en av Bohusläns Gille anordnad högtidlig gudstjänst i Adolf Fredriks kyrka med predikan av biskop A. L. G. Billing. Kung Gustaf och andra medlemmar av kungahuset var närvarande, likaså statsministern Arvid Lindman och övriga ledamöter av statsrådet, Bohusläns Gilles styrelse och ett stort antal av Gillets medlemmar samt särskilt inbjudna.

Från defileringen förbi H. M:t Konungen och den provisoriskt resta
ryttarstatyn av Karl X Gustaf utanför Nordiska Museet

     Vid middagstiden "utgick ett af kommitterade anordnat enastående storartat festtåg från Blasieholmen och Nybroviken". Det räknade bortåt 20 tusen deltagare! Främst kom en trupp av Livdragonerna, därefter följde statsrådet in corpore, närmast åtföljt av riksdagens båda kammare. " En framskjuten plats intogs av representanterna för krigsmakten till lands och vatten, Stockholms hela garnison, med fanor och spel samt artilleriet med anspända kanoner."
     Tåget drog ut till Lejonslätten på Djurgården och defilerade därvid utanför Nordiska Museet förbi en provisoriskt rest ryttarstaty av Karl X Gustaf inför "H. M:t Konungen med stab och uppvaktande, däribland festkommitterade", vilka "tillika med medlemmarne af Konungahuset och särskilt inbjudna" tagit plats på museets trappa.
     När alla defilerat, utbragte konungen ett fyrfaldigt leve för Sverige och så var denna del av festligheterna till ända.
     Detta festtåg väckte naturligtvis en enastående uppmärksamhet. Massor av folk var i farten, där tåget drog fram, och i pressen gavs livfulla skildringar av vad som passerat.
     På kvällen gavs festföreställning på Kungl. Operan, vilken bevistades av H. M:t Konungen och statsrådets samtliga ledamöter. Det hade varit stor efterfrågan på biljetterna och operan var utsåld till sista plats.
     Föreställningen inleddes med en festouverture av Ludvig Nordman. Så följde en av skalden A. U. Bååth för tillfället författad prolog och så en av kompositören Andreas Hallén komponerad fosterländsk kantat med soli, kör och stor orkester. "Föreställningens dramatiska del utgjordes af A. Th. Strömbergs dikt 'På slottet Elbing', därvid de uppträdandes rôler utfördes af framstående artister från Stockholms teatrar. Föreställningen afslöts med en tablå 'Tåget öfver Bält' samt en apoteos."
     Efter föreställningens slut hade Gillet anordnat en festbankett med damer på Grand Hotel, till vilken representanter för Skåne, Halland och Blekinge hade lämnats tillträde. Högtidstalet hölls av professor P. Fahlbeck, "som i högstämda ordalag utbragte en skål för Bohus, vår fädernebygd, samt för allt Sverige".
    
Så gick det i korta drag till vid Gillets första offentliga framträdande. Någon tvekan torde inte råda om att det var just Bohusläns Gilles representanter, som satte sin prägel på det program, som kom att utformas av den tillsatta kommittén. Det var Gillets styrelse, som på Cavalli-Holmgrens initiativ tillskrev Stockholms stadsfullmäktige, och fastän det i denna skrivelse framhålles, att undertecknarna "icke ansett det tillkomma oss att opåmint framkomma med något förslag i frågan", så hade de redan då utformat en god del av programmet! Den som läser Gillets första protokoll har också svårt att värja sig från intrycket att Gillet skapades bl. a. för att bohuslänningarna i Stockholm lättare skulle göra sin röst hörd vid det stundande jubiléet. Under banketten på Grand uttalades också ett särskilt tack till Cavalli-Holmgren, som var "den förste här i landet, som framkastade förslaget att fira detta fredsminne". Det var nog tanken på detta firande som lekte Cavalli-Holmgren i hågen, då han grep initiativet till Gillets stiftande.

 

Omslagssidan till Gillets jubileumsskrift 1908

     Om sammankomsterna blev i stadgarna bestämt, att Gillet skulle sammanträda "på ordförandens kallelse så ofta därtill gifves anledning". Det fastställdes vidare, att Gillet bör fira sin årshögtidsfest på stiftelsedagen den 7 mars, "såvida ej oöverstigliga hinder därför mellankomma", samt att övriga sammanträdesdagar skulle vara den 27 januari, 14 maj och 12 december, "så framt ej svårare hinder därför möta". Det skulle således vara minst fyra sammankomster per år.
     Varför sammanträdesdagarna på detta sätt fixerades till vissa bestämda data, har inte gått att utröna. Conrad Neiglick kommer inte ihåg anledningen. Självfallet skulle det snart visa sig vara ganska svårt att upprätthålla en sådan ordning. Redan hösten samma år kom den första avvikelsen. Sedan blev det än värre. Efter sammanträdet i januari 1909 hölls inte något nytt sammanträde förrän i mars 1910! Sannolikt hade Gillet förtagit sig i samband med firandet av Roskilde-jubiléet. Så följde en period, då sammanträdena ströddes nyckfullt över årets olika månader. I regel blev det dock tre sammankomster per år, ungefär som på senare år, då vi ha en höstsammankomst, en årshögtidsfest under vintern och årsmöte på våren.
     Förslag till ändring av de ursprungliga stadgarna väcktes första gången vid årsmötet 1921. Fredrik Nycander, bohusskalden som han gärna kallade sig, föreslog då en ändring i fråga om tiderna för högtidsdagens firande och sammanträdenas hållande och föreslog bl. a. att tidpunkten för Gillets högtidsdag skulle flyttas från den 7 mars till den 26 februari, Roskilde-dagen.
     Vid årsmötet meddelades av ordföranden Henning von Krusenstierna, att styrelsen från Cavalli-Holmgren mottagit en skrivelse, "vari han uttryckte en önskan att ett stipendium på 500 kronor måtte ur den av honom skänkta donationsfonden tilldelas författaren Fredrik Nycander". Styrelsen hade fattat beslut i enlighet härmed och stipendiet utdelades, "under det att de närvarande med handklappningar tillkännagåvo sin tillfredsställelse med valet av stipendiat".
     Något beslut om ändring av stadgarna blev det dock inte vid detta årsmöte, "då herr Nycanders syfte med avseende på sammanträdesdagarna kunde förverkligas tills vidare utan stadgeändring i enlighet med hittills följd praxis"! En bidragande orsak var också, att det inom styrelsen samtidigt hade framkommit förslag om en allmän stadgerevision.
     Först vid det därpå följande årsmötet den 29 maj 1922 upptogs frågan till behandling. Därvid upplästes en skrivelse från Cavalli-Holmgren, som inte var närvarande, vari han meddelade, att han inte kunde godkänna förslaget till ändring av stadgarna. Han förklarade, att det tidigare omnämnda donationsbrevet innehöll bestämmelser, att om stadgarna ändras utan att alla i livet kvarvarande ursprungliga stiftare i egenhändigt skriven förklaring medgiva sådan ändring, samt om någon av de i ursprungliga stadgarna omnämnda data uteslutas i nya stadgar, så skulle donationen övergå från Bohusläns Gille till annat för Bohuslän välgörande eller allmännyttigt ändamål.
     Reaktionen på denna skrivelse, som Cavalli-Holmgren uppvaktade ordföranden med före sammanträdet, blev såsom lätt förstås mycket kraftig. Cavalli-Holmgrens donation, som hade överlämnats till Gillet under uppmärksammade former vid Gillets stiftande, hade inte blivit vad Gillet förväntade vid dess tillkomst.
     När Cavalli-Holmgren överlämnade denna till Gillet, var han ännu mycket förmögen. Han uppträdde senare som stordonator, donerade bl. a. Rådhuset i Strömstad (sin födelsestad) och Karl X Gustaf-statyn i Uddevalla. För honom var den till Gillet donerade summan en ren bagatell. Vid överlämnandet av donationen uttryckte han en önskan, att ränteavkastningen skulle utdelas i form av ett stipendium, första gången redan nästa 7 mars och därefter vart femte år. Han utfäste sig samtidigt att "framdeles i gåfvobrefvet få förordna närmare bestämmelser" rörande fondens användning. Några sådana avhördes dock aldrig! Gillet befann sig därför i den egendomliga situationen, att något stipendium ur fonden inte kunde utdelas, trots att stort behov förelåg. Styrelsen hade gjort upprepade framställningar till Cavalli-Holmgren, alltid utan resultat. Endast vid det ovannämnda tillfället 1921, då Fredrik Nycander blev den lycklige, hade stipendiet utdelats. Gillet fick dock fortfarande vänta på de utlovade bestämmelserna, och ännu när stadgeändringsförslaget skulle behandlas, hade några bestämmelser inte kommit Gillet till handa.
      I stället fick Gillet av donator den ovannämnda skrivelsen, där han hotade med att taga tillbaka sin donation, om Gillet dristade sig utan hans medgivande göra minsta ändring av stadgarna. Och ändå hade donator själv varit med om utformningen av § 22, där det bestämdes, hur det skulle gå till, om någon gillesmedlem önskade ändring av stadgarna. Ordföranden fann, att donator hotade att återtaga sin donation, om ej vissa mot denna § uppenbart stridande villkor uppfylldes. I denna situation hemställde han, att Gillet skulle uppdraga åt sin styrelse att till Cavalli-Holmgren återställa den av honom skänkta fonden jämte återstoden av upplupna räntemedel.
     Inom styrelsen, som behandlat frågan omedelbart före Gillessammanträdet, fanns majoritet för detta förslag.
     Det uppstod nu en mycket livlig diskussion, utan någon tvekan var det Gillets mest dramatiska sammanträde dittills. Sekreteraren Hans Leander ansåg, att man inte borde gå så brådstörtat till väga. Även andra talade för en mera avvaktande hållning. Slutligen blev det klart för votering. Avgörandet kom att stå mellan ordförandens förslag och ett förslag om uppskov med frågan till nästa ordinarie vårmöte, varvid ordförandens förslag segrade med 18 röster mot 7.
     Gillets beslut f. ö. blev ett bifall till stadgeändringsförslaget med alla avgivna röster utom en, vilket bl. a. innebar att Roskilde-dagen utsågs till Gillets högtidsdag. Detta beslut konfirmerades på årsmötet 1923, och hade därmed vunnit laga kraft.
     När styrelsen sedan den 6 juni 1922 gav skattmästaren i uppdrag att återsända donationsmedlen, som nu stigit till över 9 900 kronor, och ordföranden i uppdrag att uppsätta och underteckna en skrivelse, varigenom Cavalli-Holmgren skulle underrättas om det beslut Gillet fattat, hann detta inte verkställas, innan Cavalli-Holmgren plötsligt avled efter en akut försämring, som hastigt tog en allvarlig vändning, den 11 juni 1922. Han hade under många år lidit av en svår lungsjukdom, som besvärade honom mycket, och han hade under de senare åren blivit alltmer egensinnig. Sin stora förmögenhet hade han till större delen förlorat. Efter korrespondens med dödsboets advokat översändes donationsmedlen av skattmästaren till dödsboet.
     Det är rätt egendomligt med den roll som Fredrik Nycander omedvetet kom att spela i denna sak. Han var den ende som fick någon pekuniär fördel av donationen. Samtidigt blev han genom sitt stadgeändringsförslag orsak till akutiseringen av den latenta krisen mellan donator och Gillet, vilket ledde till att Gillet blev av med hela donationen.
     Olika förslag om mer eller mindre omfattande förändringar eller tillägg till stadgarna har senare vid några tillfällen framlagts och behandlats i laga ordning, varvid inte sällan diskussionens vågor gått höga. Vid årsmötet 1936, då ett förslag om tillsättande av en valnämnd behandlades, blev diskussionen till slut så livlig, att den fungerande ordföranden, Anders Smith, ansåg det lämpligt att avbryta förhandlingarna för intagande av supé. "Sedan nu vikingaättlingarna stillat magens krav, blevo de milda och försonligt sinnade, varpå de återupptagna förhandlingarna slutfördes lätt och lekande", lyder Henning Breides livfulla skildring i sammanträdesprotokollet, vilket fortsätter: "Gillet var nu så livligt i valtagen, att det i strid mot § 7 av stadgarna, ingrep även i styrelsens befogenhet och valde hovrättsassessor H. Zetterberg till vice sekreterare och avdelningschef G. Carlsund till vice klubbmästare." Nå, därmed var nu ingen större skada skedd. Herman Zetterberg steg senare i graderna inom Gillet till en högst förträfflig ceremonimästare, innan han tog plats vid konungens rådsbord, och Göran Carlsund sköter nu ceremonimästarens maktpåliggande värv med den äran. 

    Under sin hittillsvarande 50-åriga tillvaro har Gillet haft sju ordförande. Den förste var såsom nämnts generaldirektören Oscar Evers (1907-1910), som var chef för Domänstyrelsen. Också de närmast följande var ämbetsmän. Hugo Warmark (1910-1911) var revisionssekreterare. Han avgick redan efter ett år, då han utnämndes till häradshövding i Landskrona. Så stannade hans efterföljare desto längre. Henning von Krusenstierna, amiralen och statsrådet, ledde Gillets öden i något över 22 år, från årsmötet i maj 1911 till den 30 oktober 1933, då han avled. Generalkrigskommissarien Ludvig Widell, som allt sedan 1910 varit vice ordförande, trädde nu till, sedan han vid sammanträde den 24 november 1933 valts till ordförande. Innan något nytt sammanträde hölls, avled dock Widell, kort tid efter det han drabbats av en hjärtattack på väg till en uppvaktning för kungen. Conrad Neiglick, som var ordförande åren 1934-1937, efterföljdes av Anders Smith (1937-1942) och Gustaf Asplund (1942-1944), varefter den nuvarande ordföranden tillträdde.

Oscar Evers
Gillets förste ordförande

Henning von Krusenstierna
Gillets ordförande åren 1911-1932

      Conrad Neiglick, som nu är över 91 år gammal, intager en märkesställning inom Gillet. Han är den ende kvarlevande stiftaren, under inte mindre än 26 år var han Gillets skattmästare (1907-1933),  han har varit ordförande och han är vidare den ende hedersledamoten och innehavaren av Gillets förtjänstmedalj. Han kan verkligen med fog betecknas som Gillets "grand old man".

    Tack vare generösa donationer från Olaus Olsson, Victor Bruce och Anders Smith är Gillets ekonomiska ställning synnerligen god. Också från andra gillesmedlemmar har Gillet vid skilda tillfällen ihågkommits med värdefulla bidrag till olika ändamål, såsom från Carl Myrén och Sven Hansson i samband med utgivandet av Gillets första porträttkatalog 1948.    

Olaus Olsson

Victor Bruce

Anders Smith

Conrad Neiglick

    Under årens lopp har Gillet haft många bemärkta män i sina led. Tvenne medlemmar har tagit säte vid konungens rådsbord. Henning von Krusenstierna (född i Bäfve) var statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet 1910-1911 och Herman Zetterberg (Uddevalla) har som bekant varit justitieminister sedan 1945.
    Alexis Hammarström (Berfendal) blev landshövding i Kronobergs län. Av de nuvarande landshövdingarna är G. A. Widell och Per Nyström (Västerlanda) gamla medlemmar i Gillet. Widell är visserligen född i Stockholm men son till Gillets framlidne ordförande, som var född i Morlanda.
     Bland gillesmedlemmarna finner vi några av vårt lands främsta storföretagare, såsom Sigfrid Edström (Morlanda), Axel Wenner-Gren och Gustaf Thordén. De båda senare, som är födda i Uddevalla, invaldes samtidigt den 18/9 1919, en sällsynt doublé i Gillets historia. Också Gillets framlidne ordförande Anders Smith (Bro) förtjänar omnämnas i detta sammanhang.

    Bohuslän intager som bekant en särställning inom vårt lands friluftsmåleri. Dit har konstnärerna sökt sig för att få lämpliga motiv för sina tavlor. De har liksom författarna öppnat ögonen för oss, så att vi tydligare kunna lägga märke till de stora skönhetsvärden, som finnas inom vår hembygd. Av bohuslänska konstnärer har Carl Wilhelmson (Fiskebäckskil) och Birger Simonson (Uddevalla) tillhört vårt Gille, däremot inte Karl Nordström.

    Inte sällan har Gillet vid sina sammankomster kunnat njuta av sång och musik som föredragits av dess egna medlemmar. Operasångaren Åke Wallgren (Resteröd) invaldes i Gillet redan vid dess andra sammanträde och han gladde ofta med sin härliga röst. Fram till på trettiotalet var också Evert Taube (Vinga) en flitig deltagare i Gillets sammankomster och lät ofta höra sig. Hans sjömansvisor väckte helt naturligt bejublad anklang. Under senare år har vi kunnat glädja oss åt våra båda framstående operasångare Hugo Hasslo (Lyse) och Arne Ohlson (Uddevalla). Deras framträdanden då Gillet firat sin årshögtid har under senare år alltid utgjort höjdpunkten på festen.

    När Ernst Manker för något år sedan gav oss en primör ur sin strax därefter utkommande uppmärksammade bok om Tjörn, där han själv är född och där hans förfäder levat sedan hedenhös, mottogs hans uppläsning med stort bifall av de närvarande. Det var en sällsynt bohuslänsk högtidsstund.

    Verksamheten inom Gillet har alltid varit livlig, men har naturligtvis tagit sig olika uttryck under årens lopp.

    Under några år i början hade man "träffar" på Dramatiska Teaterns restaurant första torsdagen i varje månad. Härigenom kom medlemmarna i den nya sammanslutningen att lära känna varandra på rätt kort tid.

    Redan 1912 kände de sig tydligen så väl sammansvetsade, att Gillet vågade sig på att ordna en gemensam resa i hembygden, varom en av deltagarna, Torsten Stubelius, berättar i en särskild artikel.

    På initiativ av ingenjören John Thornberg bildades en kägelklubb inom Gillet hösten 1914. Övningarna, som bedrevos i Reginas kägelsalong varje onsdags afton, "omfattades med synnerligen stort intresse av ett antal Gilles-medlemmar". Regelrätta tävlingar förekom också. Överläkaren Karl-Otto Granström har nyligen haft vänligheten att till Gillet skänka en silverpokal, som hans fader med.dr Karl Granström (mångårig styrelseledamot i Gillet) på sin tid erövrade efter tävlingar på Djurgårdsbrunn. Den bär inskriptionen "Dr Karl Granström - Pris i kägelslagning vid Bohusläns Gilles vårfest 19  23/5  14", så det är tydligt, att gillesbröderna börjat med de stärkande övningarna redan innan de fann för gott att omnämna dem i gillesprotokollen.

    Styrelsesammanträdena har vanligen ägt rum på ett kontor hos någon styrelseledamot. Efter sammanträdet har i regel gemensam middag intagits på någon restaurant i närheten. Under tidigare år åt styrelsen ofta torskhuvud och andra västkustbetonade läckerheter på Sturehov. Numera håller styrelsen ofta till på Hotel Regina, där traktören, gillesbrodern Eskil Kihlberg, på ett enastående sätt brukar duka fram allt vad Västerhavet har att bjuda på - och mer därtill.

    Gillets ordinarie vår- och höstsammankomster har i regel ägt rum på någon restaurant i staden eller dess omgivningar, såsom på Hotel Rydberg, Metropol, Hasselbacken, Skansen, Strand, Rosenbad, Mosebacke, Stallmästargården, Djurgårdsbrunn eller Källhagen. Endast vid några tillfällen har sammankomsterna tack vare enskilda medlemmars medverkan kunnat ordnas i andra lokaler, såsom på Stora Sällskapet, Sjöofficersmässen på Skeppsholmen, Teknologföreningen eller K.A.K. på Blasieholmen.

    En ordinarie höstsammankomst i början av första världskriget, förtjänar att räddas ur glömskan.

    Det var i början av december 1914. Stockholmsluften var rå och disig. Det var mörkt mellan husen och smörjigt på gatorna. Några bohuslänningar möttes på nedre Engelbrektsgatan för att fara till Djursholm. De hälsade på varandra, växlade några ord om det dåliga vädret, och embarkerade tåget, som rullade iväg under det att regnet började falla.

    Influensan härjade svårt, mången som ville varit med låg hemma i sin säng. Ordföranden var inte med, men ceremonimästaren och klubbmästaren var där. De såg mystiska ut. Vid Djursholms restaurant blev det debarkering. Det kändes skönt att komma inomhus. Ytterkläderna hängdes av. Så öppnades dörrarna till ett stort rum. Där stod ett väldigt smörgåsbord.

    En manande handklappning och bohuslänningarna lät inte vänta på sig utan grep sig raskt verket an. Ceremonimästaren, kanslisekreteraren Sölve Berger, och klubbmästaren, kontorschefen Harald Sylvander, stod och myste. Vicke Andrén och Fredrik Nycander och alla de andra gick runt och plockade åt sig på tallriken. Det var ett fantastiskt smörgåsbord tyckte alla.

    Så kom avslöjandet-överraskningen! Allt var hemifrån!

    Smöret var från Gullmarsberg, det fyrdubbla tunnbrödet av osyrat vete från Hogdal, det mjuka brödet från C. A. Andréns efterträdare i Uddevalla, den gamla vällagrade osten från Uddevalla mejeri. Ansjovisen kom från Lysekil, den salta makrillen från Mollösund, den stekta skarpsillen från Kalvsund. Kaviaren hade levererats av Gustaf Kullberg i Göteborg. (Göteborg ligger för visso inte i Bohuslän. Men - Kullbergs mor var född i Grebbestad. Förty var Kullberg bohuslänning, och hans kaviar bohuslänsk, var den än var gjord!) Alexis Lönner i Uddevalla hade sänt ett 40-årigt kolrenat brännvin. Akvaviten kom från O. P. Andersson & Son. (O. P. Andersson föddes på Åkerström i Hjärtums församling. Akvavitens fader var således bohuslänning!) Det härliga, uppfriskande ölet var bryggt hos Svante Natt och Dag i Uddevalla.

    Det var något för hungriga magar och törstiga strupar! Allmänt beklagades, att inte Åke Wallgren, operasångaren, kunde vara med, men influensan härjade som sagt svårt, och Wallgren var ett av dess offer. Lyckligtvis hade den inte tagit en allvarlig vändning ännu. Det var först senare som dess förödande härnadståg gick över landet.

    Ett sådant hemäkta smörgåsbord hade aldrig tidigare avnjutits av bohuslänningar i förskingringen.

    Men ännu väntade nya överraskningar!

    Middagen serverades en trappa upp. Först bjöds det hummer, som fångats vid Käringön, den serverades au naturel. Så blev det hammelsadel, från Baggeby vid Uddevalla, och tunga, från Tunge härad. Grönsakerna hade vuxit på Hisingen (den bohuslänska delen förstås). Som efterrätt serverades en fruktpudding. Frukten var plockad hos Ullmans på Saltkällan.

    Vinerna kom från Bohuslän i så måtto att de hade levererats av en gammal bohuspojke. Kaffet och konjaken var från Uddevalla. För att göra det riktigt hemlikt slog några konjaken i kaffet. Det var inga riktiga uddevallare!

    Grosshandlaren Anders Krook, som kommit på idén med denna sant bohuslänska festmiddag och som själv skaffat alla ingredienserna (inklusive vinerna), höll ett gemytligt middagstal och inhöstade stormande bifallsyttringar för sitt lyckade experiment.. Sölve Berger, ceremonimästaren, höll så ett varmt tal för hembygden och de anhöriga. Det var strax efter första världskrigets utbrott, och talet tog helt naturligt intryck av det rådande allvarsmättade läget. För dem som inte var med på den tiden kanske bör framhållas, att livsmedelssituationen i början av kriget ännu var oförändrad, det var först ett par år senare som det började närma sig en katastrof.

    Vid kaffet kom diskussionen riktigt igång. Det var Roskilde-freden och Norge och den på den tiden livligt omdebatterade frågan om Enningdalen, som var föremål för diskussionen till att börja med. Så småningom fann klubbmästaren tiden inne att samla deltagarna i sång. Han delade ut ett litet häfte "Allt för hembygden!" Och så sjöngs Fredrik Nycanders "Bordsvisa tillägnad Bohusläns Gille" på melodien "Opp, Amaryllis!", vilken brukade föredragas vid de större festerna. I Åke Wallgrens frånvaro leddes sången av Vicke Andrén, som inte bara var en skicklig tecknare i Ny Illustrerad Tidning utan också en utmärkt Bellmansångare.

    När sången förtonat, hurrades det åter för hembygden.

    De flesta satt kvar under förtroligt samtal. Några hade dragit sig tillbaka kring ett spelbord i lillrummet. Klockan blev elva, och det blev dags att tänka på hemfärden.

    Så brukar det inte gå till i vanliga fall. Denna höstsammankomst är unik i Gillets historia, en fest av detta slag har inte ordnats inom Gillet, varken förr eller senare. Om vi bortser från de gastronomiska utsvävningarna och lägger till ett sammanträde så motsvarar dock denna fest vad vi numera brukar ha för oss vid en ordinarie höstsammankomst. Vi har då ett sammanträde, en måltid (gärna västkustbetonad), varunder nykomlingarna välkomnas och något kortare anförande om hembygden brukar hållas, kanske någon sång, - efter kaffet ett föredrag, en film eller färgbilder från Bohuslän, resonemang i små grupper om dagens händelser och problem, ofta med något samband med hembygden, varefter några kanske drager sig tillbaka för ett stilla kortspel - vi har skickliga bridgespelare i Gillet.

    Under de första åren firades Gillets årshögtid såsom ett vanligt sammanträde - utan damer.

    Vid 10-årsjubiléet, som firades 1917 på Anglais, hade vidtagits särskilda anordningar för att göra kvällen så festlig som möjligt. Ordföranden Henning von Krusenstierna hälsade de fyrtiotalet närvarande välkomna. Sekreteraren Hans Leander föredrog sedan en historik över Gillets utveckling under den tilländalupna tioårsperioden och Fredrik Nycander ett brottstycke ur den just färdigskrivna första delen av "Ranrikes Runor", varpå Gustaf Uddgren förevisade ett 50-tal skioptikonbilder från skilda delar av Bohuslän. - Efter sammanträdet tågade de närvarande under musik in till festvåningens matsal, där gemensam supé intogs vid ett festligt dukat långbord. Ordföranden talade för Gillets välgång, vice ordföranden Ludvig Widell för hembygden och inbjudna gäster, för vilka Hugo Warmark svarade. - Vid det efterföljande samkvämet sjöngs unisont en av Otto Hellkvist för tillfället författad bordsvisa. Så sjöng Åke Wallgren och senare roade brodern Egron med en del historier på bohusmål. - Under kvällens lopp tillkännagavs, att Olaus Olsson överlämnat ytterligare tusen kronor till understödsfonden, vartill han tidigare lämnat grundplåten. Till förmån för ett soldathem i Uddevalla insamlades tolvhundra kronor (inberäknat ett större fyllnadsbelopp från Axel Robert Bildt). Hälsningstelegram inströmmade bl. a. från landshövdingen Lagerbring, "initiativtagaren till Gillets bildande grosshandlaren Cavalli-Holmgren" och hedersledamoten landshövding Hammarström.

    Sedan ett allmänt önskemål framkommit, att damerna skulle vara med vid firandet av årshögtiden, framförde Neiglick (1924) förslag härom till ordföranden. Styrelsen beslöt därpå, att festen skulle firas med middag å Grand Hotel Royal med damer. Nu togs också för första gången kontakten med Uppsala. Göteborgs nations inspektor professor Edgar Reutersköld, "jämte tvenne bohuslänska studenter av ifrågavarande nation skulle inbjudas". De två studenterna blev Arne Kullgren (Uddevalla) och Birger Strandell (Strömstad), och de roade sig kungligt. "Den väl sammansatta middagen genomåts under den mest kordiala stämning och vältaligheten flödade som vanligt vid Gillets fester", lyder protokollet. Efter middagen vidtog ett livligt nachspiel med sång och dans.

    Sedan den tiden har Gillet i regel firat sina årshögtider på Royal med undantag för åren 1925 och 1938, då det var herrmiddag i den gamla stilen. I början av 40-talet firades årstiden under något enklare former på Piperska Muren med anledning av det pågående världskriget.

    Särskilt festligt var det åren 1931 och 1932, då klubbmästaren med gillesmedlemmen direktör Engelkes bistånd genom sitt eget "energiska och tvivelsutan även angenäma arbete, vari ingingo sådana trevliga detaljer som blomstersändningar till sköna primadonnor och personliga uppvaktningar hos högstdesamma i deras loger" lyckats få ihop en mycket god konstnärsensemble till kabareten. I denna deltog 1931 Ester Roeck-Hansen, Zarah Leander, Åke Wallgren, Simon Edvardsen, Fredrik Nycander, Adolf Niska, Evert Taube och Steinar Jöranstad. Zarah sjöng sitt bravurnummer "Det vore nåt för mej" samt en av Otto Hellkvist författad visa om gillesmedlemmarna. Stor succés!

    Också 1932, då Gillet firade sitt 25-årsjubileum, hade det lyckats klubbmästaren att ordna med en flott kabaret. I denna deltog Ester och Harry Roeck-Hansen, Simon Edwardsen, Carl Hagman, Helge Lindberg och Gustaf Lövås förutom de egna förmågorna Fredrik Nycander, Evert Taube och Åke Wallgren. Även vid detta jubileum lämnade Otto Hellkvist en kort redogörelse för Gillets tillkomst och utveckling. Evert Taube höll ett humoristiskt och livligt uppskattat tal till damerna.

    Bägge dessa kabareter höll på till småtimmarna. Efteråt bjöd Gillet de uppträdande på supé, vilket inte skall ha varit så billigt. Men roligt hade man, och kabareterna drog ovanligt många medlemmar till de båda årshögtiderna. Till dansen och kabareten kom sedan åtskilliga ungdomar och förhöjde stämningen ytterligare.

    Särskilt högtidligt var det också vid 40-årsjubiléet 1947, då Gillet med den nyinstiftade förtjänstmedaljen kunde hedra de tvenne då ännu levande stiftarna Otto Hellkvist och Conrad Neiglick samt Anders Smith. Ordföranden framhöll i sitt tal till dem, att Gillet i framtiden aldrig kommer att kunna hedra tre om Gillet så förtjänta medlemmar. De hyllades också med en för tillfället författad bordsvisa som sjöngs unisont.

    Under senare år har Gillet vid sin årshögtid som gäster kunnat se ordföranden i Uddevalla-gillet Korparna (i Uppsala) och i Bohuslänska Sällskapet (Stockholm). Det var på Anders Brobergs tid som ordförande i Sällskapet, som kontakten först togs med denna sammanslutning, en kontakt som så småningom utvecklats till ett allt intimare samarbete inte minst under senare år, då Lars Olof Dahlemar varit Sällskapets ordförande. De båda bohuslänska sammanslutningarna i staden har t. o. m. kunnat anordna gemensamma sammankomster vid några tillfällen. Vi har tillsammans njutit av Erling Zachrissons vackra färgfilm "Saltstänk och Västkustsol". Den spelades upp för oss i Medborgarhuset, vars stora lokal praktiskt taget var fylld till sista plats. Tvenne gånger har vi samlats i Liljewalchs konsthall. Det var utställningar av våra två främsta bohuslänska konstnärers samlade verk, som lockade oss dit. Det förtjänar kanske att framhållas, att Karl Nordströms dukar demonstrerades av Eric Lindblad och Carl Wilhelmsons av hans dotter Inger Nordenfeldt, men det torde vara fullständigt överflödigt att nämna om de känslor som bemäktigade sig deltagarna vid åsynen av klenoderna. - Också på andra sätt har Gillet och Sällskapet kunnat hjälpa varandra i verksamheten. Ett uttryck för samhörigheten är inte endast det förhållandet att många bohusläningar i huvudstaden är medlemmar i bägge sammanslutningarna. Det har nu gått så långt, att Gillets sekreterare, Gustaf Albán, är vice ordförande i Sällskapet! Må detta goda samarbete bestå och må vårt 50-årsjubileum bidraga till nya värdefulla kontakter med bohuslänska sammanslutningar på andra håll i vårt land.


    Må det vara tillåtet att sluta denna korta rapsodi med ett par verser ur en visa, som nedskrevs i ett svagt ögonblick för ett tiotal år sedan, och som därefter brukat sjungas på Gillets årshögtid.

    Tag dem för vad de är, en tillfällig bordsvisa på en aktuell melodi, men samtidigt en kärleksförklaring till en kust, en hyllning av Bohuslän, vår hembygd, som binder oss samman!

Det var Bohus Gilles fest, ja, Gillets fest, tralalala,
 sicken fest, tralalala, årets fest, tralalala.
 Alla bohuslänningar, dom tänker på sin hembygd kär.
Vilken hembygd! Hör nu här!
Där är Koster och Väderöarna!
Hållö, Smögen och Bullarsjöarna!
Där är Öckerö och Vinga, Pater Noster, Kalkegrund,
Tjörn och Orust, Gullmarsfjorden, Svinesund!

Säg, var sågs väl en hembygd såsom den?
Vilka slätter och dalar, berg och se´n,
vilken ljuvlig kust, vilken skärgård, vilket hav,
härligaste hav, som jorden gav!

Birger Strandell