Protokoll

fört vid ordinarie årsmöte i Bohusläns Gille i Stockholm torsdagen den 26 februari 2009
i Restaurant Eriksberg, Eriksbergsgatan 17 A, Stockholm.

 

§ 1 Gillets ordförande hälsade de närvarande hjärtligt välkomna, förklarade årsmötet öppnat och konstaterade att mötet skulle följa den i stadgarna föreskrivna mötesordningen.

§ 2 Dick Börjesson och Gustaf Holmius valdes till ordförande respektive sekreterare för årsmötesförhandlingarna.

§ 3 Zaida Benktander och Margareta Hansson valdes att tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll, och att, om så skulle erfordras, vara rösträknare.

§ 4 Ordföranden erinrade om stadgarnas krav på kallelsetid.
Mötet konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

§ 5 Styrelsens förvaltningsberättelse för 2008 hade skickats ut tillsammans med kallelsen. Mötet ansåg den föredragen genom utskicket, hade inga kommentarer och beslöt att lägga den till handlingarna.

Skattmästaren kommenterade årsredovisningen, som delats ut vid mötets början. Trots hyggliga finansiella intäkter gjorde Gillet en förlust på 113 000 kr, främst beroende på kostnaderna för 350-årsjubileet.
Gillets tillgångar hade under året minskat med ca 1 000 000 kr. Marknadsvärdet av Gillets aktier uppgick vid årskiftet till knappt 1,6 mkr.

§ 6 Revisorn Bo Andréason hade inget att anmärka, tyckte att räkenskaperna förts på ett föredömligt sätt och uttryckte sin uppfattning att skattmästaren hade all heder av sin insats samt förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 7 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ordföranden tackade för den beviljade ansvarsfriheten.

§ 8 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat hade skickats ut med kallelsen och delades också ut på mötet.

Intäkter     Kostnader  
         
Medlemsavgifter 50 000   Sammankomster 75 000
Utdelningar 50 000   Kostnader 40 000
Underskott 165 000   Skatter 150 000
  265 000     265 000
         

Skattmästaren kommenterade förslaget och påpekade att det budgeterade underskottet på 165 000 kr till stor del beror på de höga skattekostnaderna. Av dessa utgör ca 125 000 kr restskatt som hänför sig till tidigare års avyttring av värdepapper inför jubileerna.

Årsmötet godkände styrelsens förslag.

§ 9 Val av funktionärer

Beslöts att till funktionärer för år 2009 välja:

Dick Börjesson

 

ordförande

omval

Kjell Zander

 

vice ordförande

omval

Gustaf Holmius

 

sekreterare

omval

Hans Thormar

 

skattmästare

omval

Carina Wallmark

 

klubbmästare

omval

§ 10 Beslöts att till styrelseledamöter välja:

Rolf Olsson

 

omval för år 2009-2010

Margareta Hansson

 

nyval för år 2009-2010

Eva Olofsson

 

nyval för år 2009-2010
Anmärkning: tidigare valda för år 2009:
Kjell Anneling, Gunnar Bengtson, Bengt Holtzberg, Birgitta Lisspers

§ 11 Beslöts att till styrelsesuppleanter välja:

Ulla Havu

 

omval för år 2009-2010

Margareta Holmberg

 

nyval för år 2009-2010

Gudrun Moreau

 

nyval för år 2009-2010

Ann-Charlotte Tillberg

 

nyval för år 2009

Torger Torgerson

 

nyval för år 2009-2010

Anmärkning: tidigare valda för år 2009:

Monica Eliaeson, Sven Laurell

§ 12 Beslöts att till revisorer för år 2009 välja:


Sture Agnér

omval


Bo Andréason

omval

§ 13 Beslöts att till revisorssuppleanter för år 2009 välja:


Per Bollmark

omval


Bertil Kristensson

omval

§ 14 Beslöts att till valberedning för år 2009 välja:


Inga-Lill Mattsson, sammankallande

nyval


Lennart Grundborn

omval


Britt Sjöberg

omval

§ 15 I samband med valet informerade ordföranden om att vice ordföranden, Kjell Zander, åtagit sig att vara Gillets web-redaktör.

§ 16 Styrelsen föreslog att medlemsavgiften 200 kr skulle bibehållas för år 2010. Så beslöts.

§ 17 Ordföranden tog upp ett förslag från styrelsen att sekreterare, skattmästare och klubbmästare som en ringa uppskattning för sina arbetsinsatser skulle slippa erlägga måltidsavgift vid Gillets sammankomster. Förslaget omfattade inte övriga funktionärer, dvs ordförande och vice ordförande.

Undertecknad framförde att han och skattmästaren efter styrelsemötet har känt att det är fel att dela in funktionärerna i två grupper, och inte ville bli omfattade av avgiftsbefrielsen. Dessutom ansåg de att förslaget för deras del låg obekvämt nära stadgeskrivningen ”Ingen av Gillets förtroendevalda äger att i denna sin egenskap uppbära något arvode”.
Däremot hade de inget att invända mot att klubbmästaren, som fört fram förslaget för egen del och som på styrelsemötet med emfas framfört att hon har svårt att att njuta av en måltid som hon haft möda med att tillskapa och under vars avätande hela tiden måste kontrollera att allt fungerar, slipper att betala för måltid.

Årsmötet tog ingen hänsyn till sekreterarens och skattmästarens önskan att inte bli omfattade av avgiftsbefrielsen för måltider, utan beslutade att dessa tillika med klubbmästaren skall avgiftsbefrias.

§ 18 Då inga andra frågor var för handen tackade ordföranden för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet

Gustaf Holmius

sekreterare

Justeras:

 

Dick Börjesson Zaida Benktander Margareta Hansson