Protokoll

fört vid ordinarie årsmöte i Bohusläns Gille i Stockholm torsdagen den 19
april 2007 i Restaurant Eriksberg, Eriksbergsgatan 17 A, Stockholm.

§ 1 Gillets ordförande hälsade de närvarande hjärtligt välkomna till Gillets 100:e årsmöte, försåvitt inte brist på punsch och cigarrer i orostider fått den dåvarande herrklubben att någon gång ställa in.
Ordföranden förklarade årsmötet öppnat och konstaterade att mötet skulle följa den i stadgarna föreskrivna mötesordningen.

§ 2 Karl-Erik Eriksson och Gustaf Holmius valdes till ordförande respektive sekreterare för årsmötesförhandlingarna.

§ 3 Ingemar Sjöberg och Birgitta Hamdahl valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Ordföranden erinrade om stadgarnas krav på kallelsetid.
Mötet konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

§ 5 Styrelsens förvaltningsberättelse för 2006, inklusive årsredovisning, hade skickats ut tillsammans med kallelsen.
Mötet hade inga kommentarer till förvaltningsberättelsen.
Skattmästaren kommenterade årsredovisningen.
Gillets tillgångar hade under året ökat med ca 500.000 kr, och marknadsvärdet av Gillets aktier uppgick vid årskiftet till ca 3,2 mkr.

§ 6 Revisorn Sture Agnér avlät en ren revisionsberättelse, kort och distinkt, och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 7 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ordföranden tackade för den beviljade ansvarsfriheten.

§ 8 Förslaget till inkomst- och utgiftsstat hade bilagts kallelsen.
Skattmästaren kommenterade det och påminde om att det ovanligt stora underskottet var hänförligt till firandet av 100-årsjubileet.
Årsmötet godkände det utsända förslaget.

§ 9 Två av styrelsens mångåriga funktionärer hade inför årsmötet avböjt omval, Govert Ålund och Sven H Gullman.
Ordföranden tackade Govert Ålund för ett gediget arbete som funktionär i 40 år – ceremonimästare 1967 – 78 och sedan dess vice ordförande.
Ordföranden konstaterade att Sven H Gullman, som avgick efter 12 år som klubbmästare, hade hållit en fast hand över alla lyckade middagar och arrangemang och kommit att framstå som Mr Bohusläns Gille.

För att visa Gillets uppskattning av Govert Ålunds och Sven H Gullmans insatser hade styrelsen beslutat att föreslå årsmötet att utse dem till hedersledamöter.
Årsmötet beslutade enhälligt att utse Govert Ålund och Sven H Gullman till hedersledamöter i Bohusläns Gille i Stockholm.

§ 10 Val av funktionärer

Som nya funktionärer hade valberedningen föreslagit Dick Börjesson som vice ordförande och Carina Wallmark som klubbmästare. De båda gav en kort presentation av sin bakgrund.

Beslöts att till funktionärer för år 2007 välja:

Karl-Erik Eriksson   ordförande   omval
Dick Börjesson   vice ordförande   nyval
Gustaf Holmius   sekreterare   omval
Hans Thormar   skattmästare   omval
Carina Wallmark   klubbmästare   nyval

§ 11 Beslöts att till styrelseledamöter välja:

Kjell Zander
Gunnar Bengtson   nyval för år 2007
Eva-Stina Källgården   omval för år 2007
Inga-Lill Mattsson   omval för år 2007-2008
Astor Olsson   omval för år 2007-2008
Rolf Olsson   nyval för år 2007-2008
    omval för år 2007-2008

I syfte att sträva mot stadgarnas krav på att minst tre skall väljas varje år, kan val på endast ett år förekomma.

Anmärkning: tidigare vald för år 2007:
Ingemar Sjöberg

§ 12 Beslöts att till styrelsesuppleanter välja:

Jan Beckeman   omval för år 2007-2008
Monica Eliaeson   nyval för år 2007
Margareta Hansson   nyval för år 2007-2008
Ulla Havu   nyval för år 2007-2008
Eva Olofsson   nyval för år 2007-2008

I syfte att sträva mot stadgarnas krav på att minst tre skall väljas varje år, kan val på endast ett år förekomma.

Anmärkning: tidigare valda för år 2007:
Bengt Holzberg
Mona Lansfjord

§ 13 Beslöts att till revisorer för år 2007 välja:

Sture Agnér   omval
Bo Andreason   omval

§ 14 Beslöts att till revisorssuppleanter för år 2007 välja:

Per Bollmark   omval
Sven Laurell   omval

§ 15 Beslöts att till valberedning för år 2007 välja:

Lennart Grundborn   sammankallande omval som sammankallande
Gunilla Aronsson   omval
Ingrid Hasselrot   omval

§ 16 Styrelsen föreslog att medlemsavgiften skulle höjas till 200 kr.
Årsmötet beslöt utan diskussion att höja medlemsavgiften för år 2008 till 200 kr.

§ 17 Då inga andra frågor var för handen tackade ordföranden för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Gustaf Holmius
sekreterare

Justeras:

Karl-Erik Eriksson   Ingemar Sjöberg   Birgitta Hamdahl