Förvaltningsberättelse för år 2002

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden i Cibol Konsult AB:s lokaler, Regeringsgatan 111, nämligen den 17 januari och den 25 september. Dessutom har ett flertal telefonsamtal växlats mellan styrelsemedlemmarna.

Årsmötet hölls den 27 februari i restaurang Eriksbergs lokaler, varvid 96 personer deltog. Vid årsmötet valdes Karl-Erik Eriksson till ny ordförande för Bohusläns Gille. Till kaffet berättade Karl-Erik Eriksson till illustrationer om "Malmön - en ovanlif ö i Bohusläns skärgård".

Vårmötet hölls den 19 april på restaurang Eriksberg, med deltagande av 106 personer. Mötet inleddes med att överläkare Göran Nylander, Malmö, född i Uddevalla, berättade till diabilder under rubriken "Historia och historier från Bohuslän". 

Höstmötet, i vilket 108 personer deltog, ägde rum den 14 november och inleddes med besök på Historiska Museet. Där fick vi dels se museets välkända guldsamlingar och den pågående vikingautställningen, dels fick vi en specialförevisning av föremål från Bohuslän, som hade arrangerats i Riksantikvarieämbetets sessionssal som ligger i anslutning till museet. Efter besöket  på museet intogs middag på restaurang Cassi på Narvavägen. 

Sexton nya medlemmar har valts in under året. Fem medlemmar har begärt utträde. Antalet medlemmar var vid årets början 250 och vid årets slut 261.

Gillets befattningshavare

Styrelse:
       
 

Funktionärer:

Karl-Erik Eriksson ordförande

 

 

Govert Ålund vice ordförande

 

 

Kerstin Holmius sekreterare

 

 

Sven Gullman klubbmästare

 

 

Hans Thormar skattmästare

 

 

 

 

 

Övriga styrelse- Jan Beckeman

 

 

ledamöter:

Gunilla Ekstedt

 

 

 

Birgitta Hamdahl

 

 

 

Thomas Lagerman

 

 

 

Birgitta Lisspers

 

 

 

Margareta Sjödin

 

 

Stig Ställvik

 

 

 

 

 

 

Styrelse- Lars-Erik Cedermalm

 

 

suppleanter: 

Brita Kihlborg

 

 

 

Ingrid Lundbäck

 

 

Astor Olsson

 

 

 

Bo Schumacher

 

 

 

Ingemar Sjöberg

 

 

 

Kjell Zander

 

Revisorer:
   
Ordinarie: Sture Agnér

 

 

Bo Andreasson

 

 

 

Suppleanter:

Gerth Ström

 

 

Carina Wallmark

 
Valberedning: Gunilla Aronsson sammankallande 
Lennart Grundborn

 

 

Ingrid Hasselrot

 

 

Årsavgiften har uppgått till 100 kronor.

Beträffande Gillets ekonomiska ställning hänvisas till skattmästarens resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse.

Stockholm den 16 januari 2003

För styrelsen

Karl-Erik Eriksson         Kerstin Holmius

ordförande                     sekreterare