Förvaltningsberättelse för år 2004

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden i Cibol Konsult AB:s lokaler, Regeringsgatan 111, nämligen den 19 januari och den 20 september. Dessutom har ett flertal telefonsamtal växlats mellan styrelsemedlemmarna.

Årsmötet hölls den 16 februari i restaurang Eriksbergs lokaler, varvid 88 personer deltog. Till kaffet underhöll gillesmedlemmarna Ann von Essen och Ebbe Belfrage med violin- och dragspelsmusik.

Vårmötet hölls den 23 april på restaurang Eriksberg, med deltagande av 75 personer. Mötet inleddes med att Gillets vice ordförande Govert Ålund berättade om spritsmuggling på västkusten efter första världskriget. 

Höstmötet, i vilket 123 personer deltog, ägde rum den 19 november på restaurang Eriksberg och inleddes med att gillesmedlemmen Göran C-O Claesson berättade om Bohusläningarna - enligt Axel Em Holmberg och två av Malmöbarnen. 

Sjutton nya medlemmar har valts in under året. Sju medlemmar har avlidit och sex har begärt utträde. Detta innebär att antalet medlemmar, som var 261 vid årets början, har ökat med fyra och vid årets slut uppgick till 265.

Gillets befattningshavare

Styrelse:
       
 

Funktionärer:

Karl-Erik Eriksson ordförande

 

 

Govert Ålund vice ordförande

 

 

Kerstin Holmius sekreterare

 

 

Sven Gullman klubbmästare

 

 

Hans Thormar skattmästare

 

 

 

 

 

Övriga styrelse- Jan Beckeman

 

 

ledamöter:

Lars-Erik Cedermalm

 

 

 

Gunilla Ekstedt

 

 

 

Birgitta Hamdahl

 

 

 

Eva-Stina Källgården

 

 

 

Birgitta Lisspers

 

 

Margareta Sjödin

 

 

 

 

 

 

Styrelse-

 

 

suppleanter: 

Gunnar Bengtsson

 

 

 

Brita Kihlborg

 

 

Inga-Lill Mattsson

 

 

 

Astor Olsson

 

 

 

Ingemar Sjöberg

 

 

 

Stig Ställvik

 

 

 

Kjell Zander

 

Revisorer:
   
Ordinarie: Sture Agnér

 

 

Bo Andreasson

 

 

 

Suppleanter:

Sven Laurell

 

 

Carina Wallmark

 
Valberedning: Lennart Grundborn sammankallande 
Gunilla Aronsson

 

 

Ingrid Hasselrot

 

 

Årsavgiften har uppgått till 100 kronor.

Beträffande Gillets ekonomiska ställning hänvisas till skattmästarens resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse.

Stockholm den 12 januari 2005

För styrelsen

Karl-Erik Eriksson         Kerstin Holmius

ordförande                     sekreterare