Protokoll

fört vid ordinarie årsmöte i Bohusläns Gille i Stockholm onsdagen den 6 mars 2003 i Restaurant Eriksberg, Eriksbergsgatan 17 A, Stockholm.

 

§ 1 Gillets ordförande hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat kl 18.30.

§ 2

Karl-Erik Eriksson och Kerstin Holmius valdes till ordförande respektive sekreterare för årsmötesförhandlingarna.

§ 3

Brita Kihlborg och Folke Bengtsson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Det konstaterades att kallelsen till årsmötet utsänts i laga tid.

§ 5

Styrelsens berättelse för 2002 års förvaltning lästes upp. Då inga anmärkningar framfördes lades den till handlingarna.

§ 6

Skattmästaren delade ut årsredovisningen för år 2002 och kommenterade denna. Vid årsskiftet uppgick bankmedel samt behållning på postgiro till 20 410 kr. Börsvärdet på Gillets aktier uppgick per 2002-12-31 till 1 226 228 kronor, vilket innebär en minskning jämfört med föregående år med 664 897 kr.

Försäljning av värdepapper under året har resulterat i en realisationsvinst på 112 654 kr. Sedan hänsyn har tagits till denna vinst visar årets resultat på ett underskott på 14 568 kr. Den största kostnadsposten är skatter på 113 494 kr, varav huvuddelen är hänförlig till tidigare års realisationsvinster. På grund av dels den goda tillströmningen av medlemmar på sammankomsterna och dels ökade priser på måltiderna har sammankomsterna under året krävt ett bidrag på 63 357 kr. Omkostnaderna under året uppgick till ca 23 200 kr.


§ 7

Revisionsberättelsen lästes upp, vari ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs.

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. Ordföranden tackade för den beviljade ansvarsfriheten.


§ 8

Styrelsen hade föreslagit följande inkomst- och utgiftsstat för år 2003:

Inkomster år 2003

Medlemsavgifter
Räntor och utdelningar
Summa inkomster

Utgifter år 2003
Omkostnader
Sammankomster
Skatter
Summa utgifter

Underskott


24 000
45 000
69 000


30 000
60 000
15 000
105 000

36 000


Årsmötet godkände den föreslagna inkomst- och utgiftsstaten.

§ 9

Beslöts att till funktionärer välja:

Karl-Erik Eriksson
Govert Ålund
Kerstin Holmius
Hans Thormar
Sven H. Gullman

ordförande
vice ordförande
sekreterare
skattmästare
klubbmästare

omval
omval
omval
omval
omval

§ 10

Beslöts att till styrelseledamöter välja:

Jan Beckeman
Gunilla Ekstedt
Birgitta Lisspers
Lars-Erik Cedermalm

Anmärkning: tidigare valda för år 2003:
Birgitta Hamdahl
Thomas Lagerman
Margareta Sjödin

 


omval för år 2003-2004
omval för år 2003-2004
omval för år 2003-2004
nyval för år 2003-2004

§ 11

Beslöts att till styrelsesuppleanter välja:

Astor Olsson
Kjell Zander
Eva-Stina Källgården
Stig Ställvik

Anmärkning: tidigare valda för år 2003:
Brita Kihlborg
Bo Schumacher
Ingemar Sjöberg

 


omval för år 2003-2004
omval för år 2003-2004
nyval för år 2003-2004
nyval för år 2003-2004

§ 12

Beslöts att till revisorer för år 2003 välja:

Sture Agnér
Bo Andreason

omval
omval

§ 13

Beslöts att till revisorssuppleanter för år 2003 välja:

Gerth Ström
Carina Wallmark

omval
omval

§ 14

Beslöts att till valberedning för år 2003 välja:

Gunilla Aronsson, sammankallande
Lennart Grundborn
Ingrid Hasselrot

omval
omval
omval

§ 15

Fastställdes att medlemsavgiften skall vara oförändrad, 100 kr

§ 16

Göran C-O Claesson framförde beröm över Gillets innehållsrika hemsida och den ambitiösa enkät som webmastern hade tagit fram och tillställt medlemmarna. Stig Ställvik tackade för uppskattningen och uppmanade medlemmarna att fortsätta att skicka in bidrag till hemsidan.

§ 17

Klubbmästaren informerade om årets återstående möten. Vårmötet kommer att äga rum torsdagen 8 maj, och då kommer Brita Kihlborg att berätta om sin mormor målarinnan Mea Lindeberg. Höstmötet är fastställt till fredagen 14 november, och Gillet kommer då att få besök av fil dr Katarina Lewis från Linköping, som berättar om schartauanismen i Bohuslän.

§ 18

Då inga andra frågor var för handen tackade ordföranden för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Holmius
sekreterare

Justeras:

Karl-Erik Eriksson   Brita Kihlborg  Folke Bengtsson