Förvaltningsberättelse för 1999

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden, den 28 januari och den 21 september. Funktionärerna har haft sammanträde den 9 december. Dessutom har ett flertal telefonsamtal utväxlats mellan styrelsemedlemmarna.

Årsmötet hölls den 25 februari på Restaurant Eriksberg, varvid 58 personer deltog.

Vårmötet avhölls 16 april likaledes på Restaurant Eriksberg. Gillesmedlemmen George Rudnell höll ett mycket intressant föredrag under rubriken "Ulvenolyckan 1943 - ett krigsdrama utanför Bohuskusten". Föredraget hade lockat inte mindre än 91 medlemmar. Efteråt intogs en god middag

Höstmötet ägde rum den 19 november i Restaurant Eriksbergs lokaler, varvid 101 personer deltog. Professor Jarl-Ove Strömberg från Kristinebergs marina forskningsanstalt i Fiskebäckskil höll ett mycket intressant föredrag om Västerhavet.

Under året har Per Erik Branke, Åke Nyström och Ann-Margret Strandell avlidit. Vid Ann-Margret Strandells begravning representerades Gillet av Govert Ålund.

23 nya medlemmar har valts in under året. Några medlemmar har begärt sitt utträde av åldersskäl eller på grund av flyttning och ett antal har uteslutits på grund av bristande betalning av årsavgiften. Antalet medlemmar i Gillet var vid årets början 221 och vid årets slut 223.

Årsavgiften har uppgått till 50 kronor.

Beträffande Gillets ekonomiska ställning hänvisas till resultat- och balansräkning och revisionsberättelsen (kan erhållas från skattmästaren).

Senast ändrad: 13 september 2000