Förvaltningsberättelse för år 2007

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden, den 8 februari i Cibol Consult AB’s lokaler, Regeringsgatan 111, och den 13 september i advokatfirman Mannheimer Swartlings lokaler, Norrmalmstorg 4.
Funktionärerna har haft två sammanträden, den 3 april ombord på isbrytaren Sankt Erik, och den 7 december i Kevinge Golfklubbs klubbhus.
Dessutom har ett flertal telefonsamtal växlats mellan funktionärerna.

Gillets fyllde 100 år den 7 mars. Det firades med pompa och ståt genom en smokingmiddag med dans fredagen den 23 februari i Operakällarens festvåningar, Operaterassen och Rotundan, med deltagande av 210 personer.
Efter välkomstdrinken berättade Thomas Lindkvist, professor i historia vid Göteborgs universitet, om ”Bohuslän mellan Vikingatid och medeltid”.
Dansen tråddes till toner från kvintetten Ebbe Belfrages Ensemble.

Årsmötet hölls 19 april i restaurang Eriksbergs lokaler, varvid 112 personer deltog.
Mötet beslöt att höja medlemsavgiften för 2008 från 100 kr till 200 kr.
Gillesmedlemmen Björn Tengroth berättade om ”Gåsömordet”.

Årets vårmöte ersattes av 100-årsbanketten.

Höstmötet, i vilket 147 personer deltog, ägde rum den 9 november på restaurang Eriksberg och inleddes med att gillesmedlemmen Brita Nenne Kihlborg höll föredrag om ”En läkarfamiljs väg från Skåne till Bohuslän”.

Gillets jubileumsbok ”Bohuslän” har delats ut till alla medlemmar. Dessutom har över 200 exemplar sålts eller lämnats ut i kommission som inte är reglerad. Intäkten har under året varit ca 14.000 kr.

Årsavgiften har uppgått till 100 kr.

Gillets ekonomiska ställning är god. Värdet på Gillets värdepappersportfölj uppgick vid årets slut till ca 2,6 milj kr, en minskning med ca 200 000 kr jämfört med föregående år. Under året har värdepapper till ett värde av ca 400 000 kr avyttrats för att täcka kostnader, vilka varit extra stora under jubileumsåret beroende på utgivningen av jubileumsboken och på den kraftigt subventionerade jubileumsbanketten.

37 nya medlemmar har valts in under året och Gillet hade vid årets utgång 271 medlemmar.

Gillets befattningshavare under året

    Ordinarie       Suppleanter
Styrelse            
             
Funktionärer:   Karl-Erik Eriksson   ordförande    
    Dick Börjesson   vice ordförande    
    Gustaf Holmius   sekreterare    
    Carina Wallmark   klubbmästare    
    Hans Thormar   skattmästare    
             
Övriga ledamöter:   Gunnar Bengtson       Jan Beckeman
    Eva-Stina Källgården       Monica Eliaeson
    Inga-Lill Mattsson       Margareta Hansson
    Astor Olsson       Ulla Havu
    Rolf Olsson       Bengt Holzberg
    Ingemar Sjöberg       Mona Lansfjord
    Kjell Zander       Eva Olofsson
             
Revisorer   Sture Agnér       Per Bollmark
    Bo Andréason       Sven Laurell
             
Valberedning   Lennart Grundborn   sammankallande    
    Gunilla Aronsson        
    Ingrid Hasselrot
       

Stockholm 4 mars 2008

För styrelsen

Dick Börjesson Gustaf Holmius
vice ordförande sekreterare