Förvaltningsberättelse för år 2003

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden i Cibol Konsult AB:s lokaler, Regeringsgatan 111, nämligen den 16 januari och den 29 september. Dessutom har ett flertal telefonsamtal växlats mellan styrelsemedlemmarna.

Årsmötet hölls den 6 mars i restaurang Eriksbergs lokaler, varvid 95 personer deltog. Till kaffet underhöll gillesmedlemmen Staffan Svenungsgård med visor till eget gitarrackompanjemang. (lyssna på smakprov)

Vårmötet hölls den 8 maj på restaurang Eriksberg, med deltagande av 76 personer. Mötet inleddes med att gillesmedlemmen Brita Kihlborg till diabilder berättade om sin mormor, målarinnan Mea Lindeberg, Uddevalla. 

Höstmötet, i vilket 123 personer deltog, ägde rum den 14 november på restaurang Eriksberg och inleddes med att fil dr Katarina Lewis, Linköping, höll föredrag om schartauanismen. 

Fjorton nya medlemmar har valts in under året. Sex medlemmar har avlidit och åtta har begärt utträde. Detta innebär att antalet medlemmar är oförändrat - 261 vid årets början 250 och och lika många vid dess slut.

Gillets befattningshavare

Styrelse:
       
 

Funktionärer:

Karl-Erik Eriksson ordförande

 

 

Govert Ålund vice ordförande

 

 

Kerstin Holmius sekreterare

 

 

Sven Gullman klubbmästare

 

 

Hans Thormar skattmästare

 

 

 

 

 

Övriga styrelse- Jan Beckeman

 

 

ledamöter:

Lars-Erik Cedermalm

 

 

 

Gunilla Ekstedt

 

 

 

Birgitta Hamdahl

 

 

 

Thomas Lagerman

 

 

 

Birgitta Lisspers

 

 

Margareta Sjödin

 

 

 

 

 

 

Styrelse-

 

 

suppleanter: 

Brita Kihlborg

 

 

 

Eva-Stina Källgården

 

 

Astor Olsson

 

 

 

Bo Schumacher

 

 

 

Ingemar Sjöberg

 

 

 

Stig Ställvik

 

 

 

Kjell Zander

 

Revisorer:
   
Ordinarie: Sture Agnér

 

 

Bo Andreasson

 

 

 

Suppleanter:

Gerth Ström

 

 

Carina Wallmark

 
Valberedning: Gunilla Aronsson sammankallande 
Lennart Grundborn

 

 

Ingrid Hasselrot

 

 

Årsavgiften har uppgått till 100 kronor.

Beträffande Gillets ekonomiska ställning hänvisas till skattmästarens resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse.

Stockholm den 19 januari 2004

För styrelsen

Karl-Erik Eriksson         Kerstin Holmius

ordförande                     sekreterare