Protokoll

fört vid ordinarie årsmöte i Bohusläns Gille i Stockholm torsdagen den 17 april 2008 i Restaurant Eriksberg, Eriksbergsgatan 17 A, Stockholm.

§ 1 Gillets vice ordförande förklarade årsmötet 2008 öppnat, och beklagade att han hade den smärtsamma plikten att meddela att Gillets ordförande, Karl-Erik Eriksson hade avlidit den 28 mars och begravts två dagar före årsmötet, 15 april. Det hade varit en högtidlig och varm begravning med många tal som prisade Karl-Eriks egenskaper och prestationer. Gillet hade varit representerat av hedersmedlemmar, delar av styrelse och funktionärer och ett antal andra medlemmar.

Vice ordföranden utlyste en tyst minut för Karl-Erik Eriksson och de andra medlemmar som avlidit sedan föregående möte – Erik Sandell, Sven-Olof Thorén och Margit Östervall.

§ 2 Dick Börjesson och Gustaf Holmius valdes till ordförande respektive sekreterare för årsmötesförhandlingarna.

§ 3 Gunnar Bengtson och Bengt Holtzberg valdes att tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 Ordföranden erinrade om stadgarnas krav på kallelsetid.
Mötet konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

§ 5 Den verbala delen av styrelsens förvaltningsberättelse för 2007 hade skickats ut tillsammans med kallelsen. Mötet ansåg att den delen av berättelsen ansågs föredragen genom utskicket och hade inga kommentarer till den.
Skattmästaren kommenterade årsredovisningen, som delats ut vid mötets början. Trots stora finansiella intäkter gjorde Gillet en förlust på 100 000 kr beroende på kostnaderna för 100-årsjubileum, bankett och jubileumsbok.
Gillets tillgångar hade under året minskat med ca 500.000 kr. Marknadsvärdet av Gillets aktier uppgick vid årskiftet till 2,6 mkr.

§ 6 Revisorn Sture Agnér informerade mötet om att lagarna hade ändrats så att en revisionsrapport kunde ha formatet av en mindre roman, men lyckades, detta till trots, avge en kort och kärnfrisk ren revisionsberättelse, och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 7 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ordföranden tackade för den beviljade ansvarsfriheten.

§ 8 Skattmästaren hade delat ut styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat:

 

Intäkter   Kostnader  
         
Medlemsavgifter
50 000
  Roskildefredsjubileum
170 000
Utdelningar
100 000
  Sammankomster
50 000
Underskott
170 000
  Kostnader
40 000
 
320 000
  Skatter
60 000
       
320 000

Skattmästaren kommenterade det utdelade förslaget och påpekade att det budgeterade underskottet på 170 000 kr är hänförligt till Gillets firande av 350-årsminnet av Roskilde-freden
Årsmötet godkände styrelsens förslag.

§ 9 Val av funktionärer

Som nya funktionärer hade valberedningen föreslagit Dick Börjesson som ordförande och Kjell Zander som vice ordförande.

Beslöts att till funktionärer för år 2008 välja:

Dick Börjesson ordförande nyval
Kjell Zander vice ordförande nyval
Gustaf Holmius sekreterare omval
Hans Thormar skattmästare omval
Carina Wallmark klubbmästare omval

§ 10 Beslöts att till styrelseledamöter välja:

Gunnar Bengtson omval för år 2008-2009
Kjell Anneling nyval för år 2008-2009
Bengt Holtzberg nyval för år 2008-2009
Birgitta Lisspers nyval för år 2008-2009

Anmärkning: tidigare valda för år 2008:
Inga-Lill Mattsson, Astor Olsson, Rolf Olsson

§ 11 Beslöts att till styrelsesuppleanter välja:

Monica Eliaeson omval för år 2008-2009
Mona Lansfjord omval för år 2008-2009
Sven Laurell nyval för år 2008-2009

Anmärkning: tidigare valda för år 2008:
Jan Beckeman
Margareta Hansson
Ulla Havu
Eva Olofsson

§ 12 Beslöts att till revisorer för år 2008 välja:

Sture Agnér omval
Bo Andréason omval

§ 13 Beslöts att till revisorssuppleanter för år 2008 välja:

Per Bollmark omval
Bertil Kristensson nyval

§ 14 Beslöts att till valberedning för år 2008 välja:

Ann-Charlotte Tillberg, sammankallande nyval
Lennart Grundborn omval
Britt Sjöberg nyval

§ 15 Styrelsen föreslog att medlemsavgiften 200 kr skulle bibehållas för år 2009. Så beslöts.

§ 16 Styrelsen föreslog, med anledning av att nytryck av stadgehäftet behöver göras, några närmast kosmetiska förändringar av stadgarna.
Med mötets kvalitetshöjande hjälp beslöts, med erforderlig majoritet, att följande stadgeändringsförslag skall föreläggas höstmötet 2008:

Beträffande stadgarnas § 7, Styrelse, förtydligad formulering av 1:a och 2:a styckena:
”Gillets styrelse, med säte i Stockholm, skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare, benämnda funktionärer, som väljs för en tid av ett år, samt ytterligare sju ledamöter och sju suppleanter som väljs för en tid av två år.

Funktionärer, övriga ledamöter och suppleanter väljs på Gillets årsmöte var för sig i enlighet med § 13.”

Beträffande stadgarnas § 14, Möten och sammankomster, borttag av
2:a stycket, som löd:
”Vartannat år ordnas vårmötet som högtidsdag till minne av Roskildefreden.”

Beträffande stadgarnas § 16, Kallelser, borttag av det första av tre alternativ för kallelsetid, vilket avsåg det icke definierade begreppet ”årshögtid” och för medlemsmöten en modifiering att lyda: ”till möten och sammankomster minst tre veckor i förväg”.

§ 17 För att förbättra avkastningen på Gillets likvida medel kommer ett sparkonto att öppnas.
Årsmötet beslöt därför att utvidga skattmästarens befintliga fullmakt enligt följande: skattmästaren beviljas fullmakt att ensam teckna Gillets firma vid användande av plusgiro, bankkonto och sparkonto såväl för överförande av medel mellan de olika kontona som för betalningar, inklusive internetbetalningar.

§ 18 Gillets web-redaktör, Ingemar Sjöberg, beskrev ett eventuellt informationskoncept på hemsidan, där medlemmar skulle kunna lämna information om sina intressen för att underlätta kontaktmöjligheterna mellan medlemmar med likartade intressen.
Web-redaktören efterhörde mötesdeltagarnas intresse dels av att ha tillgång till, dels av att själva lämna sådan information. Han bedömde att det var ungefär 25 % av de närvarande som skulle upppskatta att ha tillgång till informationen och nästan lika många som var intresserade av att bidra med uppgifter.

§ 19 Ebbe Belfrage uttryckte sin oro över att Gillet, i likhet med andra liknande sammanslutninger, i avsaknad av yngre medlemmar gick mot sin undergång, och rekommenderade mer utåtriktade och lättsammare program som skulle attrahera yngre människor.
Ordföranden tackade för synpunkterna och kommer att ta upp dem i styrelsen.

§ 20 Då inga andra frågor var för handen tackade ordföranden för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.


Vid protokollet


Gustaf Holmius
sekreterare

Justeras:

Dick Börjesson   Gunnar Bengtson   Bengt Holzberg

______________________________
Publicerat: September 2008