En försvunnen stad

Publicerat i Lysekilsposten och Stenungsunds-Posten med Orust-Tjörn 2010 - 2011 

Sven H. Gullman

I TV-program ser man då och då trakter i Främre orienten som är helt utan bebyggelse. Endast sand och sten präglar landskapet. Ändå gömmer sig för ögat en gång storslagna vyer med palats och bostadshus, stenlagda gator och prunkande trädgårdar. För flera tusen år sedan var dessa trakter fulla av liv och verksamhet och ingenting tydde på att sådant skulle förändras. Men yttre betingelser blev orsak till att odlingen upphörde. Administration och befolkning flyttade till andra platser, husen förföll, åren gick och så småningom glömdes allt bort. Den en gång bördiga eller skogbeklädda marken täcktes av sand. Så kom det att förbli tills nyfikna forskare på 1800-talet fann dokument som uppenbarade en förlorad värld och började sina efterforskningar. I Italien kom ett utbrott från vulkanen Vesuvius att lägga en hel stad under aska som stelnade - staden glömdes bort för att långt senare återupptäckas.

Historieforskning

Det som sedan länge kallas Bohuslän utgjorde sedan urminnes tid den sydöstra delen av Viken, landområdet på båda sidor om Oslofjorden. Kustområdet mellan Göta älv och Svinesund utgjorde Vikens lagmansdöme som var delat i Älvsyssel och Ranrike, även kallat Ranrikesyssel. Det administrativa begreppet Bohus län avsåg från början den del som lydde under kommendanten på Bohus slott. Under lång tid präglades svensk historieforskning av den skola som skapades av bröderna Lauritz Weibull (1873 ? 1960) och Curt Weibull (1886 - 1991), båda professorer, den förstnämnde i Lund, den andre i Göteborg. Bägge företrädde den strängt källkritiska metod med vilken de behandlade Nordens tidigare medeltidshistoria. En av deras lärjungar var Erik Lönnroth (1910 - 2002), f ö artikelförfattarens professor vid Göteborgs universitet. Lönnroth var ytterst skeptisk till alla de uppgifter som vidarebefordrades i de isländska berättelserna, kallade ?sagor?, en benämning som inte skall förväxlas med nutida betydelsen. Uppgifter från Snorre Sturlason och andra isländska hävdatecknare sågs enligt den weibullska historiesynen med den största skepsis, ofta rättvist, ibland mindre befogat. Att alla detaljinformationer i deras framställningar skulle uppfattas som auktoritativa var säkerligen helt främmande även för samtiden eftersom berättelserna var avsedda att föredras för publik och därför måste kryddas med mer eller mindre sanningsenligt stoff som fångade åhörarna.

 

 

Ett K visar läget för Kungahälla

 

Bohusläns försvunna stad

Sedan 1971 finns inte benämningen stad i formell mening. Den avskaffades detta år i samband med en kommunreform. Men i vår tid har vissa samhällen med formella stadsrättigheter officiellt återtagit benämningen stad även om den folkvalda beslutande församlingen benämns kommunfullmäktige. Lysekilsposten som i år upplever sin 106:e årgång kallar sig nu som tidigare Tidning för Lysekils stad och Bohuslän. De allra flesta städer har utvecklats ur samhällen som funnits och utvecklats under lång tid. Lysekils historia som bebyggelseort går i varje fall tillbaka till 1500-talet, kanske tidigare. Det dröjde alltid länge innan ett samhälle fick stadsrättigheter. I äldre tid skulle det i ett sådant finnas klasser som arbetade med t ex handel, hantverk och administration. Jordbruk fick inte vara huvudnäring. Särskilda privilegier utfärdades för olika yrkesgrupper och ingen fick utan tillstånd ägna sig åt en angiven näring. Endast vissa städer fick bedriva utrikes export och import. I staden ombesörjdes rättskipningen av en särskild domstol. En medeltida stad i de nordiska länderna måste ha en kungsgård eller annan lämplig byggnad där landets högsta ledning kunde ha politiska sammankomster. Ståndsmässiga lokaler erbjöds ofta i ett kloster. Med dessa krav i minnet kan läsaren fundera på vilken ort i det medeltida norska Bohuslän som uppfyller eller rättare sagt uppfyllde dem. Fram till 1658 hade Bohuslän tre städer. Beträffande två av dem, Marstrand och Uddevalla, känner man bara till när Uddevalla fick sina stadsrättigheter, sina senaste i varje fall, nämligen 1498. Mycket tyder på att det då betraktades som en stad med beskattningsrätt och regler för handel, export och import, vakthållning och rättsskipning. Marstrands stadsprivilegier är höljda i ett dunkel. Det enda bevarade privilegiebrevet är från 1442. Återstår då Kungälvs föregångare Kungahälla eller Konghelle i norsk form, en stad som sover sin törnrosasömn under åkrarna vid Nordre älv. Om denna, mötesplats för stormän från Norge, Danmark och Sverige, skall det berättas i några kommande artiklar. Nyligen utförda arkeologiska undersökningar har visat att det kan finnas fog för vad isländska berättare förtäljde i gamla tider, om en stad som fick sitt namn efter klippa som man i vår tid inte ens skall försöka att finna. Men det skall också undersökas vad marken gömmer och vad som kan ha funnits där ? vad nutida forskare inte ens letar efter.

       

Under åkrar och ängar

 

När man från norr med bil närmar sig Kungälv viker man av till höger och kommer så småningom via Ytterby till det område som sedan gammalt har betraktats som platsen för Kungahälla. På håll ser man den s k Klosterkullen höja sig över landskapet. Ett par hundra meter öster om den ligger Kastellegården.
Där bodde på sin tid översten för Bohusläns regemente och han avlönades med avkastningen från gården. Så småningom drogs den in till Kronan och och förvaltas nu av Statens Fastighetsverk men driften sköts av en arrendator.
Ända in i vår tid räknade inte arkeologerna med att Kungahälla kunde ha funnits på någon annan plats. Men de tog fel. 

Foto: författaren.

 

En storstad under åkrar och ängar

För ett antal år sedan kontaktade den dåvarande arrendatorn på Kastellegården vid Nordre älv de närmast berörda myndigheter som var ansvariga för fornminnesvården för att de snabbt skulle både reagera och agera. När han som vanligt plöjde på åkrarna hade han stött på fasta lämningar som tydde på murar och fundament till byggnader. Arrendatorn var lantbrukare och ansåg att han i första hand måste se till den jord som han brukade och som gav honom hans bärgning. Han ägde själv inte gården och den årliga arrendeavgiften måste han arbeta sig till. Men arrendatorn fick aldrig något svar. Han tolkade tystnaden som att ev minnen från det gamla Kungahälla inte var av särskilt stort intresse. Han dröjde i det längsta men måste till slut göra vad han helst inte ville, nämligen att forsla bort och förstöra mur-och stenmaterialet. Så var marken fri att bearbeta och odla på.

 

 

En ny generation av arkeologer är obundna av äldre kolleger

Det man känner till om mänskligt liv vid Göta älvs utlopp under flera tusen år efter det att inlandsisen drog sig tillbaka genom att den började smälta, vilar enbart på fornminnen och fornfynd. Dessa gör det möjligt att följa hur kulturen utvecklades. De frigjorda områdena blev målet för invandring av en befolkning som livnärde sig på jakt och fiske. Det är omöjligt att beräkna hur stor den var- sannolikt växlade antalet i takt med förutsättningarna ? klimatet och tillgången på fisk och kött. Man kan dock utgår ifrån att befolkningen konsoliderades och växte. För omkring 9 000 år sedan stod vattennivån 15 ? 25 meter högre än nu. De fynd som härstammar från stenålder ( fram till ca 1800 f. Kr), bronsålder (ca 1800 f. Kr - ca 500 f. Kr) och järnålder (ca 500 f. Kr ? ca 1050 e. Kr) är för vissa tidsrymder talrikare än från någon annan del av det nutida Sverige. Den senare delen av järnåldern brukas kallas vikingatiden ca 800 ? ca 1050). Så småningom framträder skriftliga källor, de äldsta från det romerska rikets tid. Så går åren. På 500-talet e. Kr. visar fynd att befolkningen har haft anledning att uppföra försvarsverk, bl a fornborgar; ofta utnyttjade och förstärkte man naturliga särdrag i topografin. På 800-talet omtalas området i isländsk litteratur. T o m namnet Konungahälla nämns då. Trots att uppgifter i sådana källor i vår tid av forskare länge betraktades med stor skepsis visar de att det fanns en bosättning med denna beteckning. Nutida utgrävningar bekräftar att de isländska uppgifterna tyder på fakta. Den sociala utvecklingen och näringslivet fortsatte att utvecklas vid Göta älvs utlopp. Det som denna artikel handlar om berör utvecklingen på norra sidan av Nordre älv. Detta område kom ganska tidigt från att varit danskt att ingå i Norge och således i det som långt senare skulle kallas Bohuslän.

Kungahällas historia går långt tillbaka i tiden

Ända in i går egen tid tycks arkeologer och historiker ha varit övertygade om att resterna av Kungahälla var att söka på området inom ägorna till Kastellegården, under vars åkrar det har gjorts fynd av olika slag. Forskarna tillhörde en generation som synes ha varit så präglad både av sina lärofäder och av den förhärskande inriktningen, att de, dvs forskarna, utan att ifrågasätta något arbetade vidare på den grund som bl a Weibull och Lönnroth hade lagt. Sedan dess har unga arkeologer och historiker fått en vetenskaplig skolning som ifrågasätter ? de vidgar gränserna och vägrar att utesluta teorier som inte omedelbart kan verifieras. Därför är det följdriktigt att frågan om Kungahällas ålder och framväxt har fått en ny aktualitet och stadens läge satts under debatt. Under de senaste åren har unga arkeologer vid Göteborgs universitet anat att Kungahälla dels var äldre än vad som hittills hade hävdats, dels att staden sannolikt hade haft en större areal. De började 2009 att gräva i Ytterby och gjorde fynd som förändrar kännedomen om staden och dess föregångare. Bl a kom en bronsåldersboplats i dagen med lämningar från 1000-talet f. Kr. Namnet Kungälvs Ytterby förknippar äldre läsare av denna tidning med en järnvägsstation. Den ligger fem km från Kungälvs centrum men heter numera enbart Ytterby. I de isländska berättelserna (sagorna) nämns en kyrka i Ytterby, helgad åt Sankt Halvard. Av den återstår nu en ruin. Låg den inom staden Kungahälla eller i dess utkant? Det skall diskuteras i en kommande artikel.

 

Fanns Bohusläns äldsta stad på 700-talet?

 

 

Det område i Ytterby där arkeologer från Göteborgs universitet har gjort utgrävningar ligger mer än ett par kilometer från Kastellegården, den enda plats som länge förknippades med Kungahälla. Man fann spår av två mindre hus från vendeltiden, dvs det skede som inföll mellan folkvandringstiden och vikingatiden, alltså mellan omkring 550 och omkring 800. (Benämningen kommer från ett gravfält vid Vendels kyrka i Uppland, där man upptäckte många välbevarade och rikt utrustade båtgravar från denna tid.) Men viktigare var spår efter en byggnad, som kan ha tillhört Kungahällas kungsgård under vikingatiden. Utgrävningen tyder på att byggnaden var omkring 40 m lång och 7 meter bred. Enligt arkeologerna kan bebyggelsen röra sig om föregångaren till den medeltida staden Kungahälla.

Det första Kungahälla

Det som överraskade vid utgrävningen var ett omfattande kulturlager. Eller rättare sagt kulturlager på kulturlager, det ena ovanpå det andra, någonting som är mycket ovanligt. Med kulturlager menar man skikt av jord, grus, lera, torv och liknande med inlagrade föremål, som visar att människor har bott och arbetat där. Det kan vara byggnadsrester, redskap för jakt och fiske, smycken, kammar, vapen och lerkärl samt olika slags rester från måltider och eldstäder såsom djurben och kol. De som en gång kom på tanken att anlägga en kungsgård i Ytterby gjorde det på en plats som var noga utvald, nära havet alldeles intill ett av Bohusläns största gravfält med lämningar från en tid flera hundra år före Kristus fram till vikingatiden. En kungsgård bestod av många byggnader som bostäder, boskapshus, smedjor och bakhus. Med tanke på denna kungsgårds storlek kan man räkna med att upp till 300 människor bör ha levat och verkat där.Vem eller vilka som anlade Kungahällas kungsgård känner man inte till men det är möjligt att komma med hypoteser, där uppgifter i isländska sagor inte skall föraktas. Kanske att den anlades redan på 700-talet. Men bebyggelsen bör ha sträckt sig längre tillbaka i tiden.

Bas för krigsflottor

Från 800-talet och trehundra år framåt uppges ett antal norska kungar periodvis ha uppehållit sig på kungsgården, bland andra Harald Hårfager, Harald Gråfäll, Olav Trygvason, Olav den helige, Olov Kyrre, Magnus Barfot och Sigurd Jorsalafar. Det anses vara Olov Kyrre som anlade den nya staden närmare Nordre älv. Isländska uppgifter anger att en flotta på 300 fartyg och 15 000 man utgick från Kungahälla under Harald Hårdrådes befäl. Året var 1066. Tre veckor före slaget vid Hastings skedde det en stor drabbning vid Stamford Bridge i nuvarande London där Harald stupade. Haralds son Olav Kyrre återvände till hemlandet med resterna av flottan. Olav uppges ha planerat att anlägga en köpstad på en plats invid älven. Så uppstod det andra Kungahälla, den stad som forskare länge har menat vara den ursprungliga. Att städer som en gång har blomstrat överges finns det många exempel på, inte minst i Främre orienten och i Nordafrika. Ofta har orsaken varit klimatförändringar. Andra skäl är politiska som att gränser ändras eller att handeln tar en annan riktning, epidemier och naturkatastrofer. Varför inte som i fallet Kungahälla landhöjning? Det behövs ibland små förändringar för att helt ändra på livsvillkoren. En stad i Norden måste för tusen år sedan ligga vid ett vattendrag med tanke på kommunikationerna.

Ett samhälle i förändring

Under det äldsta Kungahällas långa tillvaro brann bostadshus ned, byggnader revs, boningar flyttades. Folk tappade eller glömde bort saker och ting precis som i våra dagar. Sådant hamnade så småningom på tippen. Det bildades avskräde som det byggdes nytt på. Så fortsatte det tiderna igenom. När det gäller Kungahällas förflutna är det viktigt att hålla i minnet att det är fråga om en bebyggelse och en mänsklig verksamhet som sträcker sig tillbaka i en forntid som bara dateras i årtusenden och århundraden. Uppfinningar avlöste varandra, även om det kunde ta lång tid. Verktyg och andra föremål av sten följdes så småningom av sådana tillverkade av brons, en sammanfattande beteckning på legeringar av koppar och tenn. Sten som material efterträddes av metall. Nya kunskaper kom till genom seklerna. Utvecklingen gick vidare mot järn. Det som arkeologer i vår tid hittar kan vara delar av något som en gång var helt men tillsammans ger alla fynd en samlad bild av en försvunnen kultur. På det upptäckta gravfältet i Ytterby fanns lämningar från 500-talet och fram till vikingatiden. Normalt gör arkeologer fynd i kulturlager på ett djup av en halv meter. I området för det vikingatidens Kungahälla fortsatte de att göra fynd ytterligare en meter ned. Kulturlagret upphörde inte.

 

 

Isländska uppgifter om Kungahälla

 

 

På isländska har ordet saga en annan innebörd än vad vi menar. Den behöver inte alls innehålla något av fabulering eller ha någon släktskap med en folksaga. Den är helt enkelt en muntlig eller skriftlig prosaberättelse, ofta med historiskt innehåll, i de flesta fall med repliker som gör framställningen levande. Det författades åtskilliga sagor på Island och Njáls saga är en av dem. Den räknas till medeltidens märkligaste prosaverk i Norden. Den är dessutom den till omfånget största bland de isländska sagorna. Den är en av de mest kända och rymmer åtskilligt av kunskap om tiden från 800-talet fyra hundra år framåt. Men sagan trycktes inte förrän 1777. I stället skrevs den av åtskilliga gånger, d v s man kopierade kopior och kopierade dessa i sin tur. Det kan medföra att berättelsen på flera punkter inte återger den ursprungliga versionen. Men även om man inte vet hur denna såg ut, är huvuddragen i sagan desamma. Det gäller också de avsnitt om historiska händelser som berör det samtida Vikens sydöstligaste del, dvs det nuvarande Bohuslän. Att de skildrar vad som verkligen har inträffat är forskare numera överens om. En annan sak är att enstaka detaljer ingick i författarens frihet att fabulera. Njáls saga handlar inte bara om Island. Perspektivet når längre och läsaren får uppleva sammandrabbningar på Irland, vallfärder till Jerusalem och stormannamöten i Skandinavien, bl a i gränstrakterna mellan Norge och Danmark (det svenska riket var under uppbyggnad och hotade ännu inte de två andra länderna).

Isländsk språkövning

Njáls saga börjar med att en man vid namn Hrut på grund av arv måste fara från Island till Norge. Han tar med sig sin farbror Ossur. Efter ett uppehåll på den norska västkusten kommer de till sydöstligaste Viken, nära Göta älvs mynning. Seglatsen från Island har tagit några veckor. För att träffa kungen beger de sig till Kungahälla där denne befinner sig med sin mor. Kungen heter Harald, kallad Gråfäll. Hans mor är drottning Gunhild. Läsarna inbjuds nu till en liten språkövning. Isländska är ett nordiskt språk och nedanstående text bör inte vara alltför svår att förstå:

Haraldur gráfeldur ré? fyrir Noregi; hann var son Eiriks bló?öxar Haralds sonar hárfagra. Gunnhildur hét mó?ir hans. Þau höf?u a?setu austur í Konungahellu. Nú spur?ist skipkoman austur þanga? til Vikurinnar. Og þegar er þetta spyr Gunnhildur, frétti hún eftir, hva? íslenzkra manna væri á skipi; henni var sagt, a? Hrútur hét ma?ur og var bró?urson Össurar. Gunnhildur kallar á skósvein sinn, er Ögmundur hét: ?Ég vil senda Þig til Vikurinnar á fund Össurar og Hrúts,og seg, a? ég bý? þeim bá?um til míni vetur og ég vil vera vin þeirra. Ég skal og koma honum fram vi? konunginn?.

På svenska lyder texten: I Norge härskade Harald Gråfäll; han var son till Erik Blodyx, Harald Hårfagers son. Gunhild hette hans mor. De hade sitt säte i Kungahälla öster ut (i Viken). Nu spred sig ryktet att det hade kommit ett skepp till Viken. När Gunhild fick reda på detta, frågade hon vilka isländska män som var med på skeppet. Hon fick svaret att en av männen hette Hrut och var brorson till Ossur. Gunhild kallade till sig sin uppassare som hette Ogmund: ?Jag vill sända dig till Viken att leta upp Ossur och Hrut och säga att jag bjuder dem båda till mig och att jag vill vara deras vän. Jag skall också låta honom träffa kungen?.

Kungar på 900-talet verkliga personer

Den kung som omtalas, Harald Gråfäll, levde vid mitten av 900-talet, mitt under vikingatiden. Uppgifterna om honom och hans mor är historiskt belagda. Det anges i texten att han var sonson till Harald Hårfager. Denne skall ha krossat de många norska småkungarna genom slaget vid Hafrsfjord 872 och enat Norge. Enligt uppgift mördades Harald Gråfäll 965. Han skall då ha varit kung i ett trettiotal år. Tillnamnet kan i vår tid förefalla egenartat. I själva verket går det tillbaka på en statussymbol. Benämningen ?gråfäll? betydde att han bar en mantel av hermelin eller mård. Alternativt rörde det sig en ekorres grå vinterpäls som värderades högt långt fram under medeltiden. Gunhild var dotter till den danske kungen Gorm. Erik Blodyx regerade i ett par år ? tillnamnet fick han eftersom han sägs ha tagit livet av fem yngre bröder.

 

Kungahälla ett av flera centra i Norden på 700-talet

 

 

I en tidigare artikel har det berättats om fynd vid utgrävningar i närheten av Ytterby i södra Bohuslän. Mycket talar för att fortsatta undersökningar skulle bevisa att det ursprungliga Kungahälla växte fram under en lång tidsperiod. Landhöjningen har förändrat landskapet så mycket att man i vår tid har svårt att ana hur detta tedde sig för bortåt ett tusen fem hundra år sedan. Klart är att sjöleder gav de viktigaste kommunikationsmöjligheterna. När sedan landet höjde sig kom sjöfarten till och från en centralt belägen hamn i det dåtida Bohuslän först att försvåras och sedan helt upphöra. Uppgiften blev att finna nya hamnar. Kring dessa utvecklades ett civilt liv, samtidigt som det tidigare centret förföll och tömdes på invånare. Byggnader förföll, måhända att byggnadsmaterialet återanvändes på den nya platsen, men husgrunder kom snart att täckas av åkermark. Generationer av bygdens folk följdes av nya generationer och platsens historia försvann i ett töcken. Så bör man kunna förklara att få i vår tid anade vad som dolde sig under marken i Ytterby.

Likheter mellan Kungahälla och Gamla Uppsala, Uppåkra och Hedeby

I Uppland har kungshögarna med hövdingagravar från 500-talet i alla tider påverkat fantasin. De har satts i samband med mytiska härskare över svearna men fakta har saknats som skulle bekräfta vad traditionen berättar. Tidigare forskningsmetoder byggde på att man satte spaden i marken och plockade upp föremål av olika slag. Gamla Uppsala är en av Sveriges viktigaste platser. Kungahälla spelade i norsk historia en roll som inte nog kan framhållas. I Gamla Uppsala har arkeologer med hjälp av markradar upptäckt rester under jord av en byggnad från 700-talet som var 50 meter lång, 12 meter bred och sannolikt fem-sex meter hög. De spår av en stor kungshall som har gjorts vid Ytterby visar sannolikt att härskarna i Norden utbytte erfarenheter med varandra. I södra Sverige blottläggs undan för undan ett regionalt maktcentrum som tycks ha varit aktivt från 100-talet f. Kr. tusen år framåt. Området som ligger i Uppåkra söder om Lund bör så småningom ha kommit under danskt politiskt inflytande. Det storslagna i denna forntida kultur visar sig bl a i det ceremoni- eller gillehus i trä som sannolikt uppfördes på 200-talet och därefter byggdes om i flera etapper fram till 900-talet utan att drabbas av eldsvåda. Arkeologerna uppskattar att centret i Uppåkra kunde ha haft ett tusental invånare. Det övergavs så småningom och lades liksom det ursprungliga Kungahälla för fäfot. Anledningen är inte känd men kan säkerligen inte bero på landhöjning. Gamla Uppsala utvecklades däremot till ett kyrkligt centrum men också detta fick en begränsad livslängd . Ytterligare en tidig stadsbildning är Hedeby i Slesvig, viktigt kommersiellt centrum från åtminstone 700-talet tre hundra år framåt. Bosättningen där anlades längst inne i den vik i sydväsligaste Östersjön som på danska heter Slien och på tyska Schlei, därav namnen Slesvig och Schleswig. När missionärer från frankerriket, bl a Ansgar, skulle sprida kristendomen norrut blev Hedeby en viktig anhalt. Sannolikt kom invånarna i det första Kungahälla också kontakt med den nya läran genom handel. Import och export bidrog säkerligen till förbindelser mellan de fyra nämnda stadsbildningarna. Det bör observeras att benämningen stad inte skall uppfattas på ett modernt sätt. Liksom övriga nämnda stora handelsplatser och administrativa centra, bl a det första Kungahälla, övergavs Hedeby så småningom av olika skäl.

Landhöjning på Tjörn förändrade landskapsbilden

Det tycks vara i det närmaste omöjligt i att i våra dagar föreställa sig hur landskapet tedde sig på den plats där det ursprungliga Kungahälla låg och dit fartyg kunde ta sig. Den som vill se följderna av landhöjningen kan bege sig till området norr om Stenkyrka kyrka på Tjörn. Under tidig medeltid uppfördes på gården Hällers ägor en gårdskyrka. Ruinerna av denna grävdes 1964 ut av etnologen fil dr Johan Pettersson, komminister i Kövedal och välkänd för denna tidnings läsare som kolumnist. Pettersson dokumenterade sina forskningar i boken Vår Frue kircke ? studier i Tjörns medeltid (1966). Det kan nämnas att de blottlagda ruinerna efter undersökningen på nytt övertäcktes av jord. Ett träkors anger platsen. Landskapsbilden har sedan tidig medeltid helt förändrats men från den nämnda ängen ser man i norr en slätt som sträcker sig in mot Kållekärr. När gårdskyrkan uppfördes var området fortfarande en havsvik, en del av Säby kile. För den som vill besöka området för den nämnda gårdskyrkan bör det nämnas att platsen ligger mycket otillgängligt till och att den är svår att hitta utan hjälp från boende i närheten. Utsikten mot den gamla sjöleden, nu åker- och ängsmark, sätter dock fantasin i rörelse. Ett annat bevis på följderna av landhöjningen är Ängön och Rapön, en gång just öar men i våra dagar delar av Flatön, även om i varje fall namnet Ängön lever kvar, inte minst i samband med Taubespelen som äger rum där varje sommar.

 

 

Kungahälla Kungahälla vid Nordre älv hade en föregångare

 

 

Den som via internet söker kunskap om det gamla Kungahälla blir via Wikipedia och andra kanaler informerad om att staden låg vid Nordre älv. Som läsaren genom föregående artiklar har förstått, hade den en föregångare som växte fram i närheten av Ytterby. Där har utgrävningar påbörjats och där har arkeologer gjort intressanta fynd. När denna stad grundades känner man inte till; sannolikt utvecklades den under lång tid men förutsättningen var omedelbar närhet till farbart vatten. Så småningom märkte man att landet höjde sig ? det skedde nästan omärkligt men hade den effekten att leder som i alla tider hade utnyttjats av fartyg blev grundare. Med största säkerhet förstod samtiden inte anledningen utan kunde bara konstatera vad som skedde. Området låg sannolikt sedan länge inom norskt intresseområde, något som tidiga berättelser tyder på. Så småningom började norska kungar se sig om efter en alternativ hamn med ett inland som kunde utvecklas på samma sätt som det vid Ytterby. Viktigt var att fartyg kunde lägga till vid en ?häll? (jämför slutleden i t ex Edshultshall). Som nämnts tidigare, är det i vår tid omöjligt att avgöra hur detta nya Kungahälla såg ut under dess storhetstid. Historiskt belagt är det anfall som en vendisk flotta från södra östersjökusten riktade mot staden 1135. Kungahälla skall därefter ha byggts upp längre väster ut, något som kan tyda på att den pågående landhöjningen redan då hade gjort sig märkbar. Kommer man i våra dagar med bil norrifrån ser man på långt håll en höjd, kallad Klosterkullen. Innanför den har arkeologer bl a funnit ett femtiotal skelett, enligt informationstavlan rester av munkar. Artikelförfattaren har inte tillgång till hur rapporten om utgrävningen var utformad och känner därför inte till om det gjordes någon osteologisk könsbestämning av skeletten. På kullen skall det ha funnits ett försvarstorn och därinnanför en kungsgård med kyrka.


 

Kyrka i Kungahälla enligt en informationstavla vid Klosterkullen.

 

Kungahälla hade visserligen ett kloster som tillhörde Augustinorden, men att detta enligt texten på informationstavlan skulle vara platsen för detta förefaller vara en ogrundad tanke. Författaren till denna artikel är mycket väl insatt i frågorna kring medeltida klosteranläggningars storlek och utformning och ställer sig mycket tveksam till de hypoteser som presenterats.

Slutet för Kungahälla

I och med att Bohus slott 1308 uppfördes där älven delade sig i två flodarmar minskade Kungahällas betydelse avsevärt. 1612 beordrade Kristian IV befolkningen att flytta till holmen under det befästa slottet och vad som återstod av det gamla Kungahälla förföll. Efter reformationen hade institutioner som inte hade något existensberättigande rivits och minnena om sådana bleknade och föll i glömska. En lantmäterikarta visar tomtfördelningen sedan staden blev svensk men kan trots beteckningar på gamla institutioner knappast betecknas som tillförlitlig. Om bortåt femtio år kan en ny generation av arkeologer med nya tekniska hjälpmedel och med stora ekonomiska anslag måhända visa eftervärlden var Kungahälla nummer 2 och 3 låg och hur staden/städerna såg ut. Till dess får man nöja sig med vad fantasin erbjuder men läsa informationstavlorna på plats kritiskt.