Rapport från årsmötet år 2001

Årsmötet ägde rum 12 februari i Eriksbergs festvåning. Ett drygt 80-tal medlemmar, varav flera nya, hade slutit upp till sedvanliga årsmötesförhandlingar och efterföljande middag och samkväm.

Styrelsen redovisade att verksamheten under året hade gett ett underskott på drygt 54 000 kr. Främst beror detta på att kostnaderna för mötena har ökat till följd av det glädjande goda medlemsdeltagandet. Men även omkostnaderna för tryckning och distribution har blivit något större och Gillets webbplats är en ny om än måttlig kostnadspost.

Då medlemsavgifterna inte har täckt kostnaderna fullt ut hade en del av Gillets kapital måst tas i anspråk, vilket är helt i linje med vad medlemmarna har uttalat vid tidigare årsmöte. Gillets ekonomiska ställning är dock fortsatt mycket stark.

Förvaltnings- och revisionsberättelserna för år 2000 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Förvaltningsberättelsen kan du ta del av här.

När det gäller ekonomin för 2001 föreslog styrelsen att inriktningen skulle vara densamma som hittills, dvs att en del av kostnaderna får täckas genom ianspråktagande av en del av kapitalet. P g a ökad skattebelastning kommer underskottet att öka en del jämfört med år 2000. Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 

Medlemsavgiften ska fortsatt vara 100 kr (gäller t o m år 2002).

Till funktionärer omvaldes Bengt Hamdahl, ordf, Govert Ålund, v ordf, Kerstin Holmius, sekr, Sven Gullman, klubbmästare och Hans Thormar, skattmästare.

Till styrelseledamöter för perioden 2000-2001 nyvaldes Jan Beckeman, Gunilla Ekstedt och Birgitta Lisspers samt omvaldes Stig Ställvik. Vid tidigare möte valda styrelseledamöter för 2001 är Brita Kihlborg, Bo Schumacher och Ingemar Sjöberg.  

Till styrelsesuppleanter för 2001-2002 nyvaldes Thomas Lagerman, Ingrid Lundbäck, Astor Olsson, Margaretha Sjödin och Kjell Zander. Vid tidigare möte valda styrelsesuppleanter för 2001 är Lars-Erik Cedermalm och Magnus Niklasson.

Till revisorer och revisorssuppleanter för 2001 valdes Sture Agnér och Bo Andréason resp Gerth Ström och Carina Wallmark.

Till valberedning för 2001 valdes Gunilla Aronsson, sammankallande, Lennart Grundborn och Ingrid Hasselrot. 

Efter årsmötet intog medlemmar och medföljande en god middag med bl a rådjursfilet på menyn.

Vid kaffet sjöng gillesmedlemmen Staffan Svenungsgård visor till gitarr av Lasse Dahlquist, Evert Taube och Olle Adolphson.
Nyinvalde medlemmen Per Hammarfors, med anknytning till Tjörn, gjorde sig till tolk för alla nya medlemmar och uttryckte stor glädje och tillfredställelse över att ha blivit en del av Bohusgillets gemenskap.

___________________________
Senast ändrad: 27 februari 2001