Protokoll

                  fört vid ordinarie årsmöte i Bohusläns Gille i Stockholm torsdagen den 24                

                               februari 2005 i Restaurant Eriksberg, Eriksbergsgatan 17 A, Stockholm.

 

 

 


 

§  1                  Gillets ordförande hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade kl 18.30 årsmötet öppnat.

§  2                  Karl-Erik Eriksson och Kerstin Holmius valdes till ordförande respektive sekreterare för årsmötesförhandlingarna.

§  3                  Brita Wingård och Bengt Holtzberg valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

 

§  4                  Det konstaterades att kallelsen till årsmötet utsänts i laga tid.

 

§  5                  Styrelsens berättelse för 2004 hade skickats ut tillsammans med kallelsen.  Då inga anmärkningar framfördes beslöt årsmötet att lägga den till handlingarna.

 

§  6                  Skattmästaren delade ut årsredovisningen för år 2004 och kommenterade denna.

Vid årsskiftet uppgick bankmedel samt behållning på postgiro till 40.489 kr. Börsvärdet på Gillets aktier uppgick per 2004-12-31 till 1.955.770 kronor, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år med 279.770 kr.
200 Nokiaaktier till god kurs och 200 inlösenrätter i Elektrolux har sålts under året.

År 2004 gick Gillet, trots en budgeterad förlust på 12.700 kr, med en vinst på 2.151 kr. Både inkomster och utgifter avvek postivt från budget. Båda inkomstslagen överträffade budget – medlemsavgifter med ca 8.000 kr,
36 % bättre, och räntor och utdelningar med ca 5.000 kr, 10 % bättre.
Den kraftiga ökningen av medlemsavgifter är hänförlig till en indrivning av obetalda avgifter avseende tre år. Utgifterna blev ca 2.000 kr lägre än budgeterat, bl a beroende på att kostnaden för subventionering av sammankomsterna inte ökade, utan låg kvar på samma nivå som året före.


§  7                Revisionsberättelsen lästes upp, vari ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs.
Revisorn Sture Agnér tackade på ett målande sätt skattmästaren för dennes skickliga kapitalförvaltning, något som börjar kännas som en tradition.

                        Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004. Ordföranden tackade för den beviljade ansvarsfriheten.

 

§  8                  Styrelsen föreslog följande inkomst- och utgiftsstat för år 2005:

 

Inkomster år 2005

 

 

Medlemsavgifter

25 000

 

Räntor och utdelningar

95 000

 

       Summa inkomster

120 000

 

 

 

 

Utgifter år 2005

 

 

Omkostnader

22 000

 

Sammankomster

50 000

 

Skatter

20 000

 

        Summa utgifter

92 000

 

 

 

 

Överskott

28 000

 

                        Räntor och utdelningar uppgick år 2004 till ca 55.000 kr. Den stora förväntade ökningen under innevarande år kan väsentligen hänföras till att Atlas Copco höjer utdelningen från 6 kr till 9 kr och dessutom ger en extrautdelning på 20 kr per aktie. Då Gillet har 1.645 aktier i Atlas Copco blir den sammanlagda utdelningshöjningen från detta bolag ca 38.000 kr.

Styrelsen föreslog att det budgeterade överskottet avsättes till kostnader för Gillets 100-årsjubileum år 2007.

Årsmötet godkände den föreslagna inkomst- och utgiftsstaten.

§   9                 Beslöts att till funktionärer för år 2005 välja:

 

Karl-Erik Eriksson

 

ordförande

omval

 

Govert Ålund

vice ordförande

omval

 

Kerstin Holmius

sekreterare

omval

 

Hans Thormar

skattmästare

omval

 

Sven H. Gullman

klubbmästare

omval

 

 

§ 10                 Beslöts att till styrelseledamöter välja:

 

 

Lars-Erik Cedermalm

omval för år 2005-2006

 

Ing-Lill Mattsson

nyval för år 2005-2006

 

Astor Olsson

nyval för år  2005-2006

 

Kjell Zander

nyval för år 2005-2006

                       

                        Anmärkning: tidigare valda för år 2005:

                        Birgitta Hamdahl
 Eva-Stina Källgården

                       Margareta Sjödin

   § 11             Beslöts att till styrelsesuppleanter välja: 

 

Jan Beckeman

nyval för år  2005-2006

 

Gunilla Ekstedt

nyval för år 2005-2006

 

Birgitta Lisspers

nyval för år  2005-2006

 

Rolf Olsson

nyval för år 2005-2006


Anmärkning: tidigare valda för år 2005:

                        Gunnar Bengtsson
Brita Kihlborg
Ingemar Sjöberg

                       

§ 12               Beslöts att till revisorer för år 2005 välja:

                       

 

Sture Agnér

omval

 

Bo Andreason

omval

                     

§ 13                                      Beslöts att till revisorssuppleanter för år 2005 välja:

                       

 

Sven Laurell

omval

 

Carina Wallmark

omval

                       

§ 14                 Beslöts att till valberedning för år 2005 välja:

                       

 

Lennart Grundborn, sammankallande

omval som sammankallande

 

Gunilla Aronsson

omval

 

Ingrid Hasselrot

omval

             

§ 15                 Beslöts att medlemsavgiften för år 2006 skall vara oförändrad, 100 kr.

 

§ 16                 Då inga andra frågor var för handen tackade ordföranden för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

                       

Vid protokollet

 

 

 

Kerstin Holmius

sekreterare

 

 

Justeras:

 

 

 

Karl-Erik Eriksson                        Brita Wingård                       Bengt Holtzberg