Förvaltningsberättelse för år 2000

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden i Cibol Konsult AB:s lokaler, Regeringsgatan 111, nämligen den 27 januari och den 20 september. Dessutom har ett flertal telefonsamtal växlats mellan styrelsemedlemmarna.

Årsmötet hölls den 24 februari i Restaurant Eriksbergs lokaler, Eriksbergsgatan 17, varvid 89 personer deltog. Vid kaffet underhöll gillesmedlemmen Staffan Svenungsgård genom att till eget gitarrrackompanjemang sjunga visor, bl av Evert Taube.

Vårmötet hölls den 13 april med besök på Nordiska museet med guidad visning av den mycket uppmärksammade utställningen Framtidstro. Därefter intogs middag på restaurang Amiralen. 97 personer deltog.

Höstmötet ägde rum den 10 november och hölls i Restaurant Eriksbergs lokaler, varvid 107 personer deltog. Gillesmedlemmen Thomas Lagerman, dotterson till Carl Wilhelmsson, höll ett mycket intressant föredrag under rubriken "Carl Wilhelmsson, allvarets färgglade målare". Därefter avnjöts en riktig gåsmiddag med svartsoppa med krås.

Under året har beslutats vissa ändringar av Gillets stadgar. De beslutade ändringarna antogs slutgiltigt på höstmötet 10 november.

Under året har Algoth Andreasson, Gunnar Christensson, Tore Gjötterberg, Arne Ohlsson, Ulf Rylander och Reiners Sörensson avlidit.

Elva nya medlemmar har valts in under året. Fyra medlemmar har begärt sitt utträde på grund av åldersskäl. Antalet medlemmar i Gillet var vid årets början 223 och vid årets slut 224.

Styrelsen har bestått av:
       
 

Funktionärer:

Bengt Hamdahl ordförande

 

 

Govert Ålund vice ordförande

 

 

Kerstin Holmius sekreterare

 

 

Sven Gullman klubbmästare

 

 

Hans Thormar skattmästare

 

 

 

 

 

Styrelse- Sven-Tore Björksell

 

 

ledamöter:

Per-Ola Granberg

 

 

 

Brita Kihlborg

 

 

 

Bo Rydnert

 

 

 

Bo Schumacher

 

 

 

Ingemar Sjöberg

 

 

 

Stig Ställvik

 

 

 

 

 

 

Styrelse- Jan Beckeman

 

 

suppleanter: 

Lars-Erik Cedermalm

 

 

 

Gunilla Ekstedt

 

 

Ingrid Hasselrot

 

 

 

Birgitta Lisspers

 

 

 

Magnus Niklasson

 

 

 

Reiners Sörensson

 


Årsavgiften har uppgått till 100 kronor.

Beträffande Gillets ekonomiska ställning hänvisas till skattmästarens resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse.

Stockholm den 16 januari 2001

För Styrelsen

Bengt Hamdahl          Kerstin Holmius

Ordförande               Sekreterare

Senast ändrad: 23 januari 2001