STADGAR
   för Bohusläns Gille i Stockholm
- föredragna och godkända på årsmötet 5 mars 2015 samt fastställda
 på höstmötet 20 november 2015. Stadgarna ändrades senast år 2008.

 

                                                    § 1

Bohusläns Gille i Stockholm, stiftat 7 mars 1907, är en ideell förening av i Stockholm och dess omnejd bosatta personer härstammande från Bohuslän.

Gillets syfte är att främja medlemmarnas samhörighet med Bohuslän och sinsemellan.

 

 

 

Verksamhets-område

 

 Ändamål

                                                   §2

Medlemskap i Gillet beviljas av styrelsen. Enhälligt beslut erfordras. Medlemskap kan beviljas person härstammande från Bohuslän. Annan person med omvittnat intresse för Bohuslän kan även beviljas medlemskap. Om medlem flyttar utanför Stockholmsområdet kan medlemskapet ändå bestå.

 Den som önskar vinna inträde i Gillet skall skriftligen anmälas hos styrelsen av en av gillesmedlemmarna

 

 

 

Medlemskap

 

                                                       § 3

Medlem, som gjort en betydande insats för Gillet, kan av årsmöte på förslag av styrelsen utses till hedersledamot. Enhälligt beslut erfordras.

Hedersledamot äger rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och har därvid yttranderätt.

 

 

 

Hedersledamot

                                                  § 4

Medlem, som åsidosätter Gillets intressen, kan uteslutas av styrelsen.

Medlemskap upphör för medlem, som inte på två år trots påminnelse erlagt föreskriven årsavgift till Gillet.

 

 

 

Uteslutning

                                                  § 5

Årsmötet fastställer årsavgiften för påföljande kalenderår att erläggas senast en månad efter avisering.

Medlem, som vunnit inträde under årets två sista månader, är befriad från detta års årsavgift.

 Hedersledamot är befriad från årsavgift

 

 

 

Avgifter

                                                   § 6

Vid upphörande av medlemskap återbetalas inte erlagd årsavgift.

 

 

 

Utträde

                                                  § 7

Gillets styrelse, med säte i Stockholm, skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare, benämnda funktionärer, som väljs för en tid av ett år. Dessutom väljs lägst fyra och högst sju övriga ledamöter för en tid av två år. Vidare väljs suppleanter, som till antalet inte får överstiga antalet övriga ledamöter, för en tid av två år.

Funktionärer, övriga ledamöter och suppleanter väljs på Gillets årsmöte var för sig i enlighet med § 14.

Övriga ledamöter och suppleanter bör inte omväljas till samma funktion mer än en gång. Minst två övriga ledamöter och två suppleanter väljs varje år.

Till styrelseledamot respektive suppleant kan endast gillesmedlem väljas.

Fyllnadsval kan vid behov äga rum på annat möte med Gillets medlemmar.

Styrelsen kan inom sig utse vice sekreterare och vice klubbmästare.

Styrelsen är beslutsför när minst sju ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal vinner den mening som ordföranden biträder.

Suppleant/-er som inte ersätter frånvarande styrelseledamot har rätt att närvara vid sammanträde och har yttranderätt, men inte rösträtt. Beslutande suppleant/-er utses genom lottning vid inledningen av varje styrelsemöte.

Det åligger styrelsen att;

-          planera och leda Gillets verksamhet,

-          bereda ärenden som skall behandlas på Gillets möten,

-          kalla till Gillets möten och sammankomster,

-          verkställa av Gillet fattade beslut,

-          till årsmötet avge förvaltningsberättelse för det föregående verksamhetsåret. Till berättelsen skall även vara fogade resultaträkning, samt balansräkning för Gillet, samt

-          upprätta förslag till inkomst- och utgiftsstat för Gillet för det kommande året och förelägga förslaget inför årsmötet för godkännande.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för Gillets tillgångar.

 

 

 

Styrelse

                                                   § 8

Gillets firma tecknas av funktionärerna, två i förening.

Skattmästaren tecknar ensam firman vad gäller löpande utgifter.

 

 

 

Firma

                                                   § 9

Gillets kontanta tillgångar skall om möjligt göras räntebärande genom insättning på bank eller på annat betryggande sätt.

Skattmästaren får ensam avyttra tillgångar för högst fyra
prisbasbelopp per kalenderår.

 

 

 

Tillgångar

                                                  § 10

Förslag till styrelse och revisorer skall lämnas av valberedningen, som väljs på ett år och består av sammankallande och ytterligare två medlemmar.

 

 

 

Valberedning

                                                 § 11

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer. För varje revisor utses en suppleant. Revisorer och revisorssuppleanter väljs på ett år.

 

 

 

Revisorer

                                                 § 12

Gillets räkenskaper skall avslutas per den 31 december. De skall jämte styrelsens förvaltningsberättelse för det föregående räkenskapsåret vara tillgängliga för revisorerna senast den 15 februari.
Revisorerna skall lämna sin revisionsberättelse vid årsmötet.

 

 

 

Revision

                                                 § 13

Arvode utges inte till Gillets förtroendevalda. Funktionärerna deltar emellertid kostnadsfritt i Gillets årsmöte, vårmöte och höstmöte.

 

 

 

Arvoden

                                                 § 14

Gillets årsmöte skall hållas före maj månads utgång.

Följande ärenden skall därvid förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande vid sammanträdet samt sekreterare.
 3. Val av justeringsmän. Om så erfordras upprättas röstlängd.
 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
 5. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.
 6. Skattmästarens föredragning av årsredovisningen samt Gillets ekonomiska läge.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat.
 10. Val av funktionärer.
 11. Val av övriga styrelseledamöter.
 12. Val av styrelsesuppleanter.
 13. Val av två revisorer.
 14. Val av två revisorssuppleanter.
 15. Val av valberedning.
 16. Fastställande av årsavgifter.
 17. Övriga i kallelsen upptagna ärenden (se även § 16).
 18. Årsmötets avslutande.

 

 

 

Årsmöte

                                                 § 15

Utöver årsmötet har Gillet två ordinarie medlemsmöten per år, ett på våren och ett på hösten.

Vårmötet äger rum före den 15 juni och höstmötet under årets sista kvartal.

Dessutom kan styrelsen sammankalla Gillets medlemmar till ytterligare sammankomster.

Vid möte, då ärende behandlas, skall protokoll föras. När protokoll förs skall justeringsman utses. Vid mötet får inte andra ärenden avgöras än de i kallelsen angivna.

Extra möte hålls då styrelsen så ansett lämpligt eller då revisorerna eller minst 20 av Gillets medlemmar hos styrelsen gjort skriftlig framställan därom med angivande av önskad överläggningsfråga.

Medlem, som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser till Gillet, är röstberättigad och äger en röst.
Rösträtt får enbart överlåtas genom fullmakt till annan medlem. För röstberättigad medlem godkänns endast en (1) fullmakt.

Omröstning sker öppet, dock skall vid val sluten omröstning äga rum om någon så kräver.

I händelse av lika röstetal avgörs personval genom lottning och övriga frågor avgörs enligt den mening som biträds av ordföranden vid mötet.

 

 

 

Möten och samman-komster

 

                                                 § 16

Förslag eller framställning som medlem önskar uppta vid årsmöte, skall för att kunna behandlas vara i skriftlig form inlämnad till styrelsen senast en månad före mötet.

 

 

 

Förslag från medlem

 

                                                  § 17

Kallelser sänds per e-post alternativt brev;

-          till möten och sammankomster minst tre veckor i förväg, samt

-          till styrelsesammanträden minst en vecka i förväg.

 

 

 

Kallelser

                                                 § 18

Önskar gillesmedlem ändring av dessa stadgar lämnar medlemmen skriftligt förslag till styrelsen före januari månads utgång.

Styrelsen skall på följande ordinarie årsmöte föredra förslaget jämte sitt utlåtande över detsamma, varefter, om årsmötet efter omröstning med minst 2/3 av de angivna rösterna godkänner utlåtandet, frågan hänskjuts till höstmötet samma år för att då med samma majoritet slutligen avgöras.

 

 

 

Stadgeändring

 

                                                 § 19

Förslag om upplösning av Gillet skall väckas och beslut fattas på samma sätt som gäller för stadgeändring (enligt föregående paragraf).

Då Gillet beslutat om sin upplösning, skall dess tillgångar användas till för Bohuslän nyttiga ändamål, som Gillet vid sitt sista möte bestämmer.

 

 

Upplösning av Gillet

 

----0000----

     Senast ändrad: 2 februari 2016/EA PH