Verksamhetsberättelse för år 2006

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden i Cibol Consult AB’s lokaler, Regeringsgatan 111, 10 januari och 19 september. Funktionärerna har haft ett sammanträde, 21 november, hemma hos ordföranden. Dessutom har ett flertal telefonsamtal växlats mellan funktionärerna.

Årsmötet hölls 23 februari i restaurang Eriksbergs lokaler, varvid 87 personer deltog. Gillesmedlemmen Thomas Lagerman berättade om unionsupplösningen mellan Norge och Sverige år 1905.

Vårmötet hölls 21 april på restaurang Eriksberg, med deltagande av 98 personer.
Mötet inleddes med att gillesmedlemmen Gunvor Björe-Thorild berättade om Thomas Thorild (1759 – 1808), hans liv och dikt.

Höstmötet, i vilket 105 personer deltog, ägde rum 10 november på restaurang Eriksberg och inleddes med att gillesmedlemmen Lennart Persson berättade under rubriken ”Med gods, folk och fä i lasten”.

Under året har Gillets bok med anledning av 100-årsjubileet färdigställts. 1000 exemplar har tryckts. Boken kommer att ställas till förfogande för medlemmar och andra intressenter under jubileumsåret 2007.

Årsavgiften har uppgått till 100 kr.

Gillets ekonomiska ställning är god. Värdet på Gillets värdepappersportfölj uppgick vid årets slut till ca 3.200.000 kr, en ökning med ca 500.000 kr jämfört med föregående år. Under året har värdepapper till ett värde av ca 57.000 kr avyttrats för att täcka löpande kostnader.

Arton nya medlemmar har valts in under året och Gillet hade vid årets utgång 253 medlemmar.

Gillets befattningshavare under året

 

Ordinarie

 

Suppleanter

Styrelse

     

Funktionärer:

Karl-Erik Eriksson

ordförande

 
 

Govert Ålund

vice ordförande

 
 

Gustaf Holmius

sekreterare

 
 

Sven H Gullman

klubbmästare

 
 

Hans Thormar

skattmästare

 
       

Övriga ledamöter:

Lars-Erik Cedermalm

 

Jan Beckeman

 

Inga-Lill Mattsson

 

Bengt Holzberg

 

Astor Olsson

 

Mona Lansfjord

 

Ingemar Sjöberg

 

Birgitta Lisspers

 

Carina Wallmark

 

Rolf Olsson

 

Kjell Zander

   

Adjungerade:

Eva-Stina Källgården

 

Gunnar Bengtsson

       

Revisorer

Sture Agnér

 

Per Bollmark

 

Bo Andreason

 

Sven Laurell

       

Valberedning

Lennart Grundborn

sammankallande

 
 

Gunilla Aronsson

   
 

Ingrid Hasselrot

   

Styrelsesuppleanten Gunilla Ekstedt har avlidit under året.

Stockholm 8 februari 2007

För styrelsen

Karl-Erik Eriksson             Gustaf Holmius
ordförande                      sekreterare