PROTOKOLL
fört vid ordinarie årsmöte i Bohusläns Gille i Stockholm onsdagen den 16 februari 2004 i Restaurant Eriksberg, Eriksbergsgatan 17 A, Stockholm
§ 1 Gillets ordförande hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade kl 18.30 årsmötet öppnat.
§ 2 Karl-Erik Eriksson och Kerstin Holmius valdes till ordförande respektive sekreterare för årsmötesförhandlingarna.
§ 3 Ann Larsson och Sven Laurell valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 4 Det konstaterades att kallelsen till årsmötet utsänts i laga tid.
§ 5 Styrelsens berättelse för 2003 hade skickats ut tillsammans med kallelsen. Då inga anmärkningar framfördes beslöt årsmötet att lägga den till handlingarna.
§ 6 Skattmästaren delade ut årsredovisningen för år 2003 och kommenterade denna. Vid årsskiftet uppgick bankmedel samt behållning på postgiro till 5.377 kr. Börsvärdet på Gillets aktier uppgick per 2003-12-31 till 1.676.000 kronor, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år med 449.772 kr.

Aktier har sålts för att täcka årets underskott. Den realisationsvinst som uppstod har skattemässigt i stort sett eliminerats genom realisationförlust vid försäljning av aktier vars värde vid transaktionstillfället var lägre än när de anskaffades, främst Ericsson. Motsvarande aktier återköptes snabbt.

Kostnaden för skatter är låg för år 2003, då ovan beskrivna upplägg har medfört att skattebelastning på värdepappersomsättningen har kunnat undvikas.

Omkostnaderna har för året stannat vid 19.842 kr, trots att i summan ingår en donation till Bohuslänska Fornminnessällskapet Vikarvet i Lysekil med 5.000 kr.

Kostnaden för subventionering av sammankomsterna var även för år 2003 betydande, 46.637 kr, vilket vittnar om en fortsatt god tillströmning till medlemsmötena.
§ 7 Revisionsberättelsen lästes upp, vari ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs. Revisorn Sture Agnér tackade på ett målande sätt skattmästaren för dennes skickliga kapitalförvaltning. 

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003. Ordföranden tackade för den beviljade ansvarsfriheten.
§ 8 Styrelsen hade föreslagit följande inkomst- och utgiftsstat för år 2004:
Inkomster år 2004
Medlemsavgifter 22 300
Räntor och utdelningar 50 000
Summa inkomster 72 300
Utgifter år 2004
Omkostnader 20 000
Sammankomster 50 000
Skatter 15 000
Summa utgifter 85 000
Underskott 12 700
Årsmötet godkände den föreslagna inkomst- och utgiftsstaten.
§ 9 Beslöts att till funktionärer välja:
 Karl-Erik Eriksson ordförande omval
 Govert Ålund vice ordförande omval
 Kerstin Holmius sekreterare omval
 Hans Thormar skattmästare omval
 Sven H. Gullman klubbmästare omval
§ 10 Beslöts att till styrelseledamöter välja:
 Birgitta Hamdahl omval för år 2004-2005
 Eva-Stina Källgården nyval för år 2004-2005
 Margareta Sjödin omval för år 2004-2005
 Anmärkning: tidigare valda för år 2004:
 Jan Beckeman
 Lars-Erik Cedermalm
 Gunilla Ekstedt
 Birgitta Lisspers
§ 11  Beslöts att till styrelsesuppleanter välja: 
 Gunnar Bengtsson nyval för år 2004-2005
 Brita Kihlborg omval för år 2004-2005
 Ing-Lill Mattsson nyval för år 2004-2005
 Ingemar Sjöberg omval för år 2004-2005
  Anmärkning: tidigare valda för år 2004:
 Astor Olsson
 Stig Ställvik
 Kjell Zander
§ 12  Beslöts att till revisorer för år 2004 välja:
 Sture Agnér omval
 Bo Andreason omval
§ 13  Beslöts att till revisorssuppleanter för år 2004 välja:
 Sven Laurell nyval
 Carina Wallmark omval
§ 14  Beslöts att till valberedning för år 2004 välja:
 Lennart Grundborn, sammankallande nyval som sammankallande
 Gunilla Aronsson omval
 Ingrid Hasselrot omval
§ 15 Fastställdes att medlemsavgiften skall vara oförändrad, 100 kr.
§ 16 Då inga andra frågor var för handen tackade ordföranden för visat intresse och förklarade       årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Holmius
sekreterare

Justeras:

Karl-Erik Eriksson                     Ann Larsson                Sven Laurell